ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ
Information usage

ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ລົງເວບໄຊ ຊອກວຽກ www.sokviek.com , ເພຈ www.facebook.com/Sokviek ແລະ LINE  ຊອກວຽກ Sokviek ID: @sokviek - ແມ່ນຊັບສິນ ແລະ ລິຂະສິດ ຂອງຜູ່ລົງປະກາດຮັບພະນັກງານ (ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ມູນບົດຄວາມ ທີ່ຂຽນໂດຍນັກຂຽນຂອງ ເວບໄຊ ຊອກວຽກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ).

All information postedon www.sokviek.com and page www.facebook.com/Sokviek as well as LINE ID: @sokviek - is owned and copy-right  of the employers who  post those vacancies (except information that composed by Sokviek.com team and other partners)

ທຸກຂໍ້ມູນການປະກາດວຽກ, ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ຜູ່ວ່າຈ້າງທີ່ຊອກຫາພະນັກງານ.
ເວບໄຊ ແລະ ເພຈຊອກວຽກ ເປັນເວທີນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ຜູ່ວ່າຈ້າງ ແລະ ຜູ່ຊອກວຽກສາມາດ ພົວພັນກັນໄດ້.

All detail of vacancies solely provided by employers. Sokviek.com will be as Job board and play active role to disseminate to potential candidates as many as possible. The applicants will contact employer directly when he/she is interested on the particular job.

ການສອບຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົງໄສ ຕໍ່ກັບ ປະກາດວຽກແຕ່ລະອັນ ແມ່ນຈະຖືກຕອບໂດຍ ຜູ່ ຂໍລົງປະກາດ (ຜູ່ວ່າຈ້າງ) ເທົ່ານັ້ນ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ, ຜູ່ລົງປະກາດຮັບສະໝັກງານ ໄດ້ມອບໝາຍ, ແຕ່ຕັ້ງ ໃຫ້ທີມງານ ເວບໄຊ ຊອກວຽກ ສາມາດ ຕອບແທນ ໂດຍມີການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ລ່ວງໜ້າ.

For any questions or queries on each vacancy could be direct to employer using the provided number/email. Unless Sokviek.com team is assigned to help response to the questions, our team will do so.


ການສະໝັກງານທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
For quicker and effective application submission 

ເມື່ອທ່ານສົນໃຈ ໃນຕຳແໜ່ງງານໃດໜຶ່ງ, ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້
1. ອ່ານເນື້ອໃນການປະກາດ ໃຫ້ຊັດເຈນ
2. ຜູ່ວ່າຈ້າງແມ່ນໃຜ, ຢູ່ໃສ? ແລະ ມີຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ແນວໃດ?
3. ໜ້າວຽກແມ່ນຫຍັງ? ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຫຍັງແດ່?
4. ກະກຽມເອກະສານສະໝັກງານ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວ ສົ່ງໄປຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວ, ຫຼື ເອົາໄປຢື່ນສະໝັກ ນຳຫ້ອງການຜູ່ປະກາດຮັບສະໝັກງານ ໂດຍກົງ.
5. ຫາກທີຄຳຖາມ ໂທຫາເບິຕິດຕໍ່ ທີ່ລົງໃນແຕ່ລະປະກາດວຽກນັ້ນໆ, ແລະ ຄວນຕິດຕໍ່ໃນໂມງເຮັດວຽກ ຄື 08:00-17:00

Job seekers should follow below step on apply for a job
1. Read job vacancy clearly and make understanding
2. Study employer, job location, as well as contact information that provided
3. Study job description as well as term of reference.
4. Prepare job application document as per required by employer, then directly apply to the employer's office or email.
5. Follow up by call to ensure that application arrive to employer. Have to do during working hour 08:00-17:00