ຄວາມເປັນມາ - Background
ເວບໄຊຊອກວຽກ www.sokviek.com ແມ່ນຖືກສ້າງໂດຍ ທີມງານ ປະກາດ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016 ໂດຍເລັ່ງເຫັນວ່າ ໃນປະເທດລາວ ຍັງຄົງມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເລື່ອງການສະໜອງຂໍ້ມູນ ເລື່ອງແຮງງານບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ. ຈະມີກໍ່ໃນບັນດາເມືອງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສ່ວນແຂວງອື່ນໆ ຍັງບໍ່ທັນມີຫຼາຍ, ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ທັນພຽງພໍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ.

Sokviek.com website was created by Pakad team on Nov 1, 2016. As the need to provide more information online to allow more people to access. Since only Vientiane that have good source of information, but in the provinces are rare.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ທີມງານ ຈິ່ງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງເວບໄຊ ຊອກວຽກ ໂດຍເນັ້ນ ການເປັນເວທີ ລົງຂໍ້ມູນການປະກາດຮັບສະໝັກງານ ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ເລື່ອງແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວກັບແຮງງານ, ການວ່າຈ້າງ ແລະ ຂໍ້ມູນກົດໝາຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບແຮງງານ.

Thus, sokviek.com was created to help as Job board for all employer to post the vacancies, as well as information related to labour and social welfare.

ວິໄສທັດ - Vision
ເຮັດໃຫ້ເປັນບ່ອນຊອກວຽກຂອງຄົນລາວທົ່ວປະເທດ, ໃຫ້ມີຄວາມງ່າຍດາຍ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຄົນລາວໃນທຸກທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄດ້.

To be informative website for all Lao people to access to vacancies nationwide using easy, effective, quick and everyone could access where internet available.

ເຂດການບໍລິການ-Service location
ທົ່ວປະເທດລາວ, ສາມາດລົງປະກາດຮັບສະໝັກງານໄດ້ທົ່ວປະເທດ.
Across Laos

ຄູ່ຮ່ວມງານ-Partner
ເວບໄຊຊອກວຽກ ຈະເປີດກວ້າງ ແລະ ຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນ ບໍ່ວ່າພາກສ່ວນລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ບັນດາບໍລິສັດຈັດຫາງານ, ແລະ ສະຖານສຶກສາ. ພ້ອມນີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮ່ວມກັບທຸກສື່ໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແຮງງານ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໂດຍສະເພາະ ການສື່ສານ ຜ່ານໂຊຊ່ຽວເນັດເວີກ ທີ່ນຳໃຊ່ສື່ສັງຄົມອ່ອນລາຍ. ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາເພຈດັ່ງໆ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະກາດ Pakaad, ອາໂຫຼລາວ, ໂທລະໂຄ່ງ THOLAKHONG, ຄິດອອກ, ມະຫາຊົນ, ໂຕະນ້ຳຊາ, ຮູບພາບເມືອງລາວ, ຮູບພາບປະເທດລາວ, ສະເໜ່ເມືອງລາວ ແລະ ເພຈອື່ນໆ. ພິເສດ ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ທີມງານ TNK .

Sokviek.com open and cooperate with all partners both public and private sector, other job website/companies, as well as educational institutes (school, collages, universities). Importantly, we cooperate with all top social media website and pages in Laos to help all job posted on Sokviek.com  reach out to as many people as possible such as: Pakaad, Tholakhong, Alo Laos, Kidork.com, Mahason, Tonamcha, Lao Postcard, The Glory of Laos and other pages.  We also partner with TNK.

ຂໍ້ມູນພົວພັນ - Contact information
ໂທ-Call: 030 5666556
Email: cs@sokviek.com or sokviek@gmail.com
LINE ID: @sokviek