LTI : ຮັບພະນັກງານ ບັນຊີ 5 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ດ່ວນ! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

LTI : ຮັບພະນັກງານ ບັນຊີ 5 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ ດ່ວນ! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ!

 

ວຽກງານບັນຊີ ລາຍຮັບ ມີໜ້າທີດັ່ງນີ້:

ການເງິນ ລາຍຮັບເງິນສົດ-ເງິນໂອນ ມີໜ້າທີດັ່ງນີ້:

-      ຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ, ຄ່າຄອມມິດຊັນ ແລະ ເກັບເງິນຈາກລູກຄ້າທີ່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ສະຫຼຸບສົ່ງເງິນປະຈໍາວັນໃຫ້ຫົວໜ້າບັນຊີ

-      ຮັບເງິນຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ຕົວແທນ ໂດຍອີງຕາມຍອດເງິນໃນໃບສັນຍາ ຫຼື ໃບແຈ້ງໜີ້ຂອງບໍລິສັດ ແລ້ວອອກບິນຮັບເງິນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື ຕົວແທນ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ລົງບັນຊີລາຍຮັບໃຫ້ຖືກຕາມາດຕະຖານບັນຊີ.

-    ຫຼັງຈາກລົງບັນຊີເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ມື້ຕໍ່ມາໃຫ້ນໍາເງິນດັ່ງກ່າວໄປເຂົ້າທະນາຄານພ້ອມພິມໃບສະເຕດເມັນຂອງຂອງທະນາຄານຕິດຄັດເອກະສານສະຫຼຸບປະຈໍາວັນສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ໝ່ວຍງານໜີ້ສິນ ເພື່ອທໍາການຕັດໜີ້ຂອງເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວກ່ອນ 16:30 ຂອງທຸກໆວັນໆ.

-    ພາຍຫຼັງສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ສັນຍາດັ່ງກ່າວຕ້ອງສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ພະແນກອອກສັນຍາລົງລະບົບ ຫຼື ເກັບໄວ້.

-     ສະຫຼຸດຍອດເງິນທີ່ໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງບໍລິສັດວ່າມາຈາກພາກສ່ວນໃດ, ກໍລະນີບໍ່ຮູ້ແມ່ນໃຫ້ພົວພັນກັບພະແນກການຕະຫຼາດ ຫຼື ພະນັກງານໃນບໍລສັດດ່ວນ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນນໍາທະນາຄານ ພາຍຫຼັງຮັບຮູ້ຍອດເງິນແລ້ວໃຫ້ເຮັດເອກະສານການຮັບເງິນໃຫ້ຫົວໜ້າບັນຊີເຊັນຮັບຮູ້ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານໜີ້ສິນຕັດໜີຂອງຍອດເງິນດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສະຫຼຸບປະຈໍາວັນ, ປະຈໍາອາທິດ ແລະ ປະຈໍາປີ.

-      ສະຫຼຸບລາຍຮັບປະຈໍາວັນ, ປະຈໍາອາທິດ ແລະ ປະຈໍາເດືອນ ສົ່ງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

-      ສະຫຼຸບໃບບິນອາກອນທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະເດືອນເພືີ່ອແຈ້ງຫົວໜ້າບັນຊີຮັບຮູ້

 

ການຕັດໜີ້ສິນໃນລະບົບ

-      ສະຫຼຸດການຕິດໜີ້ຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຕົວແທນ ແລະ ຈັດເກັບເອກະສານການຕິດໜີ້ຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຕົວແທນ ແລະ ພົວພັນກັບການຕະຫຼາດຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ update ຍອດໜີ້ສິນນໍາກັນຕະຫຼອດ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນກົງກັນຕະຫຼອດເວລາ.

-      ຕ້ອງມີການສະຫຼຸດໜີ້ສິນປະຈໍາອາທິດໂດຍສົມທຽບກັບການຕະຫຼ່າດ ແລະ ພະແນກອອກສັນຍາ

-      ຈັດເກັບເອກະສານການຕິດໜີ້ຂອງລູກຄ້າ ໂດຍແຍກອອກເປັນຕົວແທນຢ່າງລະອຽດ

-      ຕ້ອງມີມາດຕະການໃຫ້ຕົວແທນພະຍຍາມໂອນເງິນຕາມລາຍການທີ່ແຈ້ງອອກຈາກພະແນກບັນຊີ ຫຼື ການຕະຫຼາດ

-      ຕິດຕາມການຊໍາລະເງິນຂອງແຕ່ລະຕົວແທນກັບການຕະຫຼາດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໃກ້ສິດ

-      ສະຫຼຸບການຕິດໜີ້ຂອງແຕ່ລະຕົວແທນ ໂດຍແຍກອອກເປັນເດືອນ ພ້ອມຈັດລໍາດັບຕົວແທນທີ່ຊໍາລະຍາກ


ເອກະສານໃນການສະໝັກວຽກ

1. ໃບປະກາສະນີຍະບັດ

2. ໃບຄະແນນ

3. ໃບຢັ້ງຢືນການເຮັດວຽກ (ຖ້າມີ)

4. ຮູບ 3x4 ຈໍານວນ 2​ ໃບ

5. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ສໍາມະໂນຄົວ


ສົ່ງໃບສະໝັກໄປທີ: LTI@laothepchalern.com
Post Bottom Ad