ດ່ວນ! ຕ້ອງການ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການສະໜາມ (ດ້ານເຄຫະສະຖານ) - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

ດ່ວນ! ຕ້ອງການ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການສະໜາມ (ດ້ານເຄຫະສະຖານ)

 
Vacancy Announcement!

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ!

 

Position/ຕຳແໜ່ງ:

1.     Project Manager (Civil Engineering or Building Engineering)

(ຜູ້ຈັດການໂຄງການ - ດ້ານ ເຄຫະສະຖານ)

2.     Site Manager (Civil Engineering or Building Engineering)

(ຜູ້ຈັດການສະໜາມ - ດ້ານ ເຄຫະສະຖານ)

 

Gender/ເພດ:

·       Male/Female (ບໍ່ຈຳກັດ)

 

Age/ອາຍຸ:

·       Not importantly require but should be healthy both physically and mentally

(ບໍ່ຈຳກັດດ້ານອາຍຸ ແຕ່ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດທີ່ສົມບູນ)

 

Competency Needs/ຄວາມຕ້ອງການ:

·       Bachelor’s degree in civil engineering (Road & Bridge or Building Engineering), or any other degree that in related field.

(ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາວິສະວະກຳເຄຫະສະຖານ, ຫຼື ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ)

·       Bidding document preparation experience esp. in English

(ມີຄວາມສາມາດໃນການຂຽນວິທີການກໍ່ສ້າງ, ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ລະດັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະເປັນພາສາອັງກິດ)

·       Demonstrated professional experience of at least 5 years as a project manager/site manager with internal and external organizations, international project

(ມີປະສົບການໃນການເປັນ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ/ຜູ້ຈັດການສະໜາມ ນຳບໍລິສັດ/ອົງກອນ ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ຢ່າງຕ່ຳ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ)

·       Exceptional communication skills in English (Essential)

(ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ)

·       Proficient in MS officer software programs

(ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Offce ໄດ້)

·       Able to use Autocad, 3D, Ai, Photoshop, etc

(ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Autocad, 3D, Ai, Photoshop, ແລະ ອື່ນໆໄດ້)

 

Compensation is commensurate with experience!

(ຄ່າຕອບແທນແມ່ນພິຈາລະນາໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ)

 

Interested applicant shall submit the CV along with relevant supporting documents, academic qualifications by themselves

(ຕິດຕໍ່ສົ່ງໃບສະໝັກ ດ້ວຍໂຕເອງ ພ້ອມເອກະສານປະກອບຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: ຊີວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ)

For more information please call/ເບີໂທຕິດຕໍ່: 02092229929


Post Bottom Ad