WWF-Laos : Head of Finance - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

WWF-Laos : Head of Finance

 

WWF-Laos ເປີດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕໍາແໜ່ງ 'Head of Finance and Admin'! 


👉 ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 30/11/2020.

👉 ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

👉 ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ, ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ວຸດທິ/ປະສົບການຂອງຜູ້ສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ LINK ຂ້າງລຸ່ມນີ້:


www.wwf.org.la/about/work_with_us/head_of_finance_and_admin__wwf_laos/


👉 ສົ່ງ CV and CL (in English) ໂດຍໃຫ້ລະບຸຕໍາແໜ່ງທີ່ທ່ານສະໝັກ ໄປໄດ້ທີ່: jobs.laos@wwf.org.la


———


WWF’s mission is to stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which people live in harmony with nature, by conserving the world's biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption. 


Today, WWF-Laos head office is in Vientiane Capital, with field offices in Savannakhet, Champassak, Salavan, and Sekong provinces working with partners on the three focused activities - FOREST, WILDLIFE, and FRESHWATER. Together, there are over 50 staff members working for WWF-Laos.


More about WWF-Laos: www.wwf.org.laPost Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ