VFI : ຮັບຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ ແລະ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

VFI : ຮັບຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ ແລະ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

 


ໂອກາດດີໆ ສຳຫລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຈຳນວນ 2 ຕຳແຫນ່ງ ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈສາມາດຍື່ນໃບສະຫມົກ ຕາມລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນໃບຮັບສະຫມັກງານ ກົດໄລຄ໌👍👍 ກົດແຊຣ໌ ➡️➡️ສຳຫລັບຂໍ້ມູນດີໆ ໃຫ້ແກ່ຫມູ່ຄູ່ ໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອມາເປັນສ່ວນຫນື່ງກັບພວກເຮົາPost Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ