Urgent ຕ້ອງການດ່ວນ! ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການສະໜາມ (ດ້ານຂົວທາງ ຫຼື ເຄຫະສະຖານ) - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Urgent ຕ້ອງການດ່ວນ! ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການສະໜາມ (ດ້ານຂົວທາງ ຫຼື ເຄຫະສະຖານ)

 


Vacancy Announcement!

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ!


Position/ຕຳແໜ່ງ: 

Project Manager (Civil Engineering or Building Engineering)

(ຜູ້ຈັດການໂຄງການ - ດ້ານຂົວທາງ ຫຼື ເຄຫະສະຖານ)

Site Manager (Civil Engineering or Building Engineering)

(ຜູ້ຈັດການສະໜາມ - ດ້ານຂົວທາງ ຫຼື ເຄຫະສະຖານ)


Gender/ເພດ: 

Male/Female (ບໍ່ຈຳກັດ)


Age/ອາຍຸ:

Not importantly require but should be healthy both physically and mentally 

(ບໍ່ຈຳກັດດ້ານອາຍຸ ແຕ່ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດທີ່ສົມບູນ)


Competency Needs/ຄວາມຕ້ອງການ:

Bachelor’s degree in civil engineering (Road & Bridge or Building Engineering), or any other degree that in related field.

(ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາວິສະວະກຳສາດ ຂົວທາງ ຫຼື ເຄຫະສະຖານ, ຫຼື ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ)

Bidding document preparation experience esp. in English

(ມີຄວາມສາມາດໃນການຂຽນວິທີການກໍ່ສ້າງ, ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ລະດັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະເປັນພາສາອັງກິດ)

Demonstrated professional experience of at least 5 years as a project manager/site manager with internal and external organizations, international project

(ມີປະສົບການໃນການເປັນ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ/ຜູ້ຈັດການສະໜາມ ນຳບໍລິສັດ/ອົງກອນ ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ຢ່າງຕ່ຳ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ)

Exceptional communication skills in English (Essential)

(ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ)

Proficient in MS officer software programs

(ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Offce ໄດ້)

Able to use Autocad, 3D, Ai, Photoshop, etc 

(ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Autocad, 3D, Ai, Photoshop, ແລະ ອື່ນໆໄດ້)


Compensation is commensurate with experience!

(ຄ່າຕອບແທນແມ່ນພິຈາລະນາໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ)


Interested applicant shall submit the CV along with relevant supporting documents, academic qualifications by themselves 

(ຕິດຕໍ່ສົ່ງໃບສະໝັກ ດ້ວຍໂຕເອງ ພ້ອມເອກະສານປະກອບຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: ຊີວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ)

For more information please call/ເບີໂທຕິດຕໍ່: 02092229929 and 020 77877569 (Whatsapp)Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ