Toyota Mueang Luang : ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Toyota Mueang Luang : ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

#ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດັງນີ້ :


#ພະນັກງານຮັບລົດ 1 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນນະສົມບັດ :

     ● ເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ 

     ● ການສຶກສາ ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ບໍ່ຈຳກັດສາຂາວິຊາ

     ● ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ

     ● ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ທັ້ງເກຍກະປຸກແລະເກຍໂອໂຕໄດ້ດີ

     ● ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ດຸໝັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ ແລະ ຊື່ສັດ

     ● ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກປະຈຳ (ບໍ່ແມ່ນເຮັດຊົ່ວຄາວເພື່ອລໍຖ້າວຽກອື່ນ)

     ● ເງິນເດືອນ ເລີ້ມຕົ້ນ 1,100,000 ກີບ

ໜ້າທີ່ວຽກງານ :

     ● ຮັບລົດທີ່ລູກຄ້ານຳເຂົ້າມາສ້ອມແປງ

     ● ເປີດງານສ້ອມ ຕິດຕາມວຽກສ້ອມແປງ ປິດງານສ້ອມ

     ● ຄຳນວນຄ່າແຮງງານສ້ອມແປງ ແລະແຈ້ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງ

     ● ປະສານງານກັບລູກຄ້າແລະພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

     ● ແລະວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ


#ພະນັກງານຂາຍລົດ 3 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນນະສົມບັດ :

     ● ເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ 

     ● ການສຶກສາ ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ບໍ່ຈຳກັດສາຂາວິຊາ

     ● ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ 

     ● ມີຄວາມອົດທົນ ຫ້າວຫັນ ດຸໝັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ ແລະ ຊື່ສັດ

     ● ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກປະຈຳ (ບໍ່ແມ່ນເຮັດຊົ່ວຄາວເພື່ອລໍຖ້າວຽກອື່ນ)

     ● ເງິນເດືອນ ເລີ້ມຕົ້ນ 1,000,000 ກີບ ໃນຊ່ວງທົດລອງງານ ຖ້າຜ່ານງານແລ້ວ ຈະໄດ້ເພີ້ມເງິນເດືອນ

ໜ້າທີ່ວຽກງານ :

     ● ສະເໜີຂາຍລົດໃໝ່ ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງລົດແລະ ຕິດຕາມລູກຄ້າ

     ● ຄຳນວນຄ່າງວດລົດ ແລະດອກເບັ້ຍ

     ● ຮັບຜິດຊອບທຸກຂັ້ນຕອນ ຕັ້ງແຕ່ຮັບລົດໃໝ່ ຈົນເຖີງ ສົ່ງມອບລົດໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າ

     ● ປະສານງານກັບລູກຄ້າແລະພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

     ● ແລະວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ


#ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 1 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນນະສົມບັດ :

     ● ເພດຍິງ 

     ● ການສຶກສາ ບໍ່ຈຳກັດວຸດ

     ● ຮັກໃນການບໍລິການ 

     ● ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ດຸໝັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ ແລະ ຊື່ສັດ

     ● ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກປະຈຳ (ບໍ່ແມ່ນເຮັດຊົ່ວຄາວເພື່ອລໍຖ້າວຽກອື່ນ)

     ● ເງິນເດືອນ 1,100,000 ກີບ

ໜ້າທີ່ວຽກງານ :

     ● ຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການໃນສູນ

     ● ເສີບເຄື່ອງດື່ມແລະເຂົ້າໜົມໃຫ້ລູກຄ້າ 

     ● ຮັບຜິດຊອບບໍລິເວນຫ້ອງພັກລູກຄ້າ

     ● ແລະວຽກອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ


#ຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກເອກະສານສະໝັກງານ_ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເພື່ອມາສຳພາດ

● ຮັບໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 

#ບໍລິສັດໂຕໂຍຕ້າເມືອງຫຼວງຈຳກັດ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ບ້ານຜາໂຄມ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ວັນຈັນ-ວັນເສົາ ເວລາ 8:00-17:30ໂມງ ໂທ : 071-214111, 071-411888

(ມີລີ້ງເພື່ອດາວໂຫຼດໃບສະໝັກ ທີ່ຄອມເມັ້ນທຳອິດ)

● ເອກະສານປະກອບມີ ຮູບຖ່າຍ 3x4cm 1 ຮູບ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສະບັບແທ້ ບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ, ສຳເນົາໃບຂັບຂີ່ (ຖ້າມີ), ສຳເນົາໃບຜ່ານງານ (ກະລຸນານຳສະບັບແທ້ມາໃນມື້ສຳພາດເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອິງ), ສຳເນົາໃບຄະແນນ, ສຳເນົາໃບປະກາດສະນີຍະບັດ, ໃບແຈ້ງໂທດສະບັບແທ້ ບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ

● ຖ້າມີຂໍ້ສົງໄສໃດໆ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ບໍລິສັດPost Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ