Sixnature Coffee and Supply ເປີດຮັບສະໝັກ ຊ່າງແປງຈັກກາເຟ (ເພດຊາຍ) - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Sixnature Coffee and Supply ເປີດຮັບສະໝັກ ຊ່າງແປງຈັກກາເຟ (ເພດຊາຍ)

 📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣

Sixnature Coffee&Supply ເປີດຮັບສະໝັກ ຊ່າງແປງຈັກກາເຟ (ເພດຊາຍ) 

• ປະສົມການ 1 ປີຂື້ນໄປ

• ລາຍຮັບອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ( ລົມກັນຕອນສໍາພາດໄດ້ )

• ເປັນຄົນດຸໝັ່ນ 

• ເຮັດວຽກ ຈັນ - ເສົາ (ວັນທິດພັກ) 

• ເຂົ້າວຽກ 8 : 00 ຫາ 17 : 00 

ບ່ອນປະຈຳ 4 ແຍກໂພນຕ້ອງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງ ສົນໃຈ ສົ່ງປະຫວັດມາທີ່ WHatApp 020 2362 3639Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ