IB : ຮັບພະນັກງານ Teller - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

IB : ຮັບພະນັກງານ Teller

 ໂອກາດມາຮອດແລ້ວ

ສຳລັບໃຜທີ່ຢາກຮ່ວມເປັນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວອິນໂດຈີນ 

ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງພະບາງ

---------------------------------------------------------

ເອກະສານປະກອບມີ:

* ໃບຊີວະປະຫວັດ ພາສາອັງກິດ ( CV )

* ຄຳຮ້ອງສະໝັກວຽກເປັນພາສາອັງກິດ (Cover Letter) (ພີມຂຶ້ນໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງ)

* ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ

* ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ )

* ໃບແຈ້ງໂທດ ( ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ )

* ໃບກວດສຸຂະພາບ ( ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ )

* ສຳເນົາ ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ

* ໃບຜ່ານງານ ຫລື ໃບເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ (ຖ້າມີ)

( ບໍ່ຮັບເອກະສານທາງ E-Mail )

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 5842 107

ດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກວຽກ ໄດ້ທີ່: https://www.indochinabank.com/career.htmlPost Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ