DPS : ຮັບຄູອານຸບານ | ວັງວຽງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

DPS : ຮັບຄູອານຸບານ | ວັງວຽງ

 ໂຮງຮຽນ ດວງປະເສີດ ເປີດຮັບສະໝັກຄູສອນ ອະນຸບານ 1ຕໍາແຫນ່ງ

#ເງື່ອນໄຂ: 

- ຕ້ອງຈົບສາຍຄູອະນຸບານ

- ມີຄວາມຮັບຜິບຊອບສູງ

- ມີຄວາມມັກຮັກເດັກ ມີຄວາມອົດທົນ ຮັກໃນຄວາມເປັນຄູ

- ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ມີແນວຄິດສ້າງສັນ

- ມີມະນຸດສໍາພັນດີ

- ມີຄວາມສາມັກຄີ 

# ເອກະສານຕິດຄັດ

- ໃບປະກາດ

- ໃບຄະແນນ

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

-ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

-ໃບກວດສຸຂະພາບ

-ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ)

     ສົນໃຈ ພົວພັນທີ່ໂຮງຮຽນດວງປະເສີດ ບ້ານພູດິນແດງ ທາງລົງຖໍ້າລົມ ເມືອງ ວັງວຽງ 02029804733 (ໃນໂມງລັດຖະການ)

Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ