WL Trading Lao : ບັນຊີສາງ ແລະ ອອກແບບ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

WL Trading Lao : ບັນຊີສາງ ແລະ ອອກແບບ--------

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ

📢ປະກາດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 🚨ດ່ວນ!

ຕຳແໜ່ງ : Graphic Designer (1ຕຳແໜ່ງ) 💻
ຕຳແໜ່ງ : ບັນຊີສາງ (1ຕຳແໜ່ງ)🗃️

💁🏻‍♂️ສົນໃຈຕິດຕໍ່
ໂທ/Whatsapp : 020 5659 7579 (ໃນໂມງລັດທະການ)

💁🏻‍♂️ສາມາດສົ່ງ CV ມາທີ່ Email : wltrading.lao@gmail.com
willy.ctf@gmail.com


Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ