ST-Muang Thai : ຮັບຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

ST-Muang Thai : ຮັບຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

 ບໍລິສັດ ເອັສທີ-ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການ ພະແນກຂາຍ ຊ່ອງທາງຂາຍຕົງ 1 ຕໍາແໜ່ງ

2. ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຂາຍ ຊ່ອງທາງທະນາຄານ 1 ຕຳແໜ່ງ

3. ພະນັກງານຂາຍ ຊ່ອງທາງທະນາຄານ ປະຈຳສາຂາ ອັດຕະປື 1 ຕຳແໜ່ງ

   (ຍື່ນຟອມໄດ້ທີ່ ທະນາຄານເອັສທີ ສາຂາອັດຕະປື)

4. ພະນັກງານແກ້ໄຂອຸບັດຕິເຫດ 1 ຕຳແໜ່ງ

👉ເອກະສານປະກອບມີ 

1. ແບບຟອມສະໝັກວຽກ ບໍລິສັດ ເອັສທີ - ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ.

    (ສາມາດມາພົ່ວພັນເອົາທີ່ບໍລິສັດ)

2. ໃບປະກາດພ້ອມໃບຄະແນນ.

3. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຕິດຮູບ.

4. ໃບແຈ້ງໂທດ (ພາຍໃນ 3 ເດືອນ).

5. ໃບຢັ້ງຢືນກວດສຸຂະພາບ (ພາຍໃນ 3 ເດືອນ).

6. ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ.

7. ໃບຊີວະປະຫວັດ.

8. ໃບຢັ້ງຢືນຄໍ້າປະກັນ.

9. ຮູບ 3X4 ຈໍານວນ 2 ໃບ.

10. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ).

🕡  ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ 22 ພະຈິກ 2020

👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນ 021 253 079

📌 ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ທະນາຄານເອັສທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ຫນ້າສະຫນາມບິນສາກົນວັດໄຕ ຊັ້ນ3)Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ