Phounsap Group : ຄູສອນພາສາຈີນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Phounsap Group : ຄູສອນພາສາຈີນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ບໍລິສັດ ພູນຊັບ ກຣຸບ ມີຄວາມຕ້ອງການປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ:
🎓ຕຳແໜ່ງ ອາຈານສອນພາສາຈີນ 👨🏻‍🏫
⚡ໜ້າວຽກແມ່ນ:
- ສອນພາສາຈີນ ລະດັບພື້ນຖານ ຈົນເຖິງ ລະດັບທີ່ນັກຮຽນສາມາດສອບເສັງ HSK4 ຜ່ານ
- ສອນຕາມຕຳລາ ຫຼື ສາມາດແຕ່ງບົດສອນໄດ້
- ສ້າງກິດຈະກຳໃຫ້ກັບນັກຮຽນໄດ້ຝຶກພາສາຈີນ
- ສອນເຕັມລະບົບວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ ຫຼື ມີພາກເສົາທິດ ແລະ ພາກຄ່ຳ (ໂອລົມກັນຕອນສຳພາດ)

⚡ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:
- ຈົບລະດັບ ປ.ຕີ ຂື້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດໃນການສອນໄດ້
- ຮູ້ພາສາຈີນ
- ມີປະສົບການໃນການສອນ
- ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ
- ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ
- ມີຄວາມກະຕື່ລື່ລົ້ນຕໍ່ວຽກງານ
- ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ
- ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໜ້າໄປກັບພວກເຮົາ
- ສາມາດສອນໄດ້ເຕັມເວລາ
- ເງິນເດືອນລົມກັນຕອນສຳພາດ

⚡ເອກະສານປະກອບມີ: 
- ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການມີໃບຊີວະປະຫວັດ ຫຼື CV, 
- ໃບຢັ້ງຢືນລະດັບພາສາ HSK (ຖ້າມີ)
- ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ...
📲ສົນໃຈສະໝັກດ່ວນ!! ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 10/10/2020
☎ໂທ: 0305165333, 0305165444
📬email: phounsab.hr@gmail.com
📍ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ສີວິໄລ ຮ່ອມ 11, ເມືອງ ໄຊທານີ,ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ

(ລະດັບເງິນເດືອນແມ່ນອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເດີ) 
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ

Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ