NCC Laos : ຮັບພະນັກງານ ວິເຄາະສິນເຊື່ອ/ Credit Analyst - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

NCC Laos : ຮັບພະນັກງານ ວິເຄາະສິນເຊື່ອ/ Credit Analyst

 📢ຮັບສະໝັກພະນັກງານ📢

ຕຳແໜ່ງ: ວິເຄາະສິນເຊື່ອ/ Credit Analyst 👨💻

ເງື່ອນໄຂ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ ແລະ ອາຍຸ

- ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ

- ປະສົບການ 2 ປີຂຶ້ນໄປ

- ມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

- ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

- ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft Words, Excel ໄດ້

- ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ

- ເຮັດວຽກ ຈັນ-ສຸກ ແລະ ມີພັກປະຈໍາປີຕາມກົດໝາຍ ແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ

👉ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ສະໝັກມາທີ່ 📩recruitment@ncclaos.com

ຫຼື ໂທສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເບີ 📱020 7777 1448👈
Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ