mascot : ຮັບພະນັກງານຊ່າງໄຟຟ້າ, ແປງຈັກ, ກວດຄຸນນະພາບ, ຄູສອນຕັດຫຍິບ, ພະນັກງານຕັດຫຍິບ ຫຼາຍຮ້ອຍຕໍາແໜ່ງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

mascot : ຮັບພະນັກງານຊ່າງໄຟຟ້າ, ແປງຈັກ, ກວດຄຸນນະພາບ, ຄູສອນຕັດຫຍິບ, ພະນັກງານຕັດຫຍິບ ຫຼາຍຮ້ອຍຕໍາແໜ່ງ

  

ບໍລິສັດ ມັດສຄອດ ອິນເຕີເນເຊີນນໍ (ລາວ) ໂຊນ ຈຳກັດ
MASCOT INTERNATION ( LAO ) SOLE CO., LTD

1. ຊ່າງໄຟຟ້າ 02 ຕໍ່າແໜ່ງ                                     

 ເງື່ອນໄຂສະໜັກ:

­   ລະດັບວິຊາຊີບຊັ້ນສຸງຂື້ນໄປໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

­   ມີປະສົບການ 2 ປີ ຂື້ນໄປ  

­   ດຸໜັ່ນແລະຊື່ສັດ   

­   ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ແລະຮັກໃນອາຊີບ        

  2. ຊ່າງແປງຈັກຫຍິບເຄື່ອງ 03 ຕໍ່າແໜ່ງ           

ເງື່ອນໄຂສະໜັກ:

­   ວຸດທີການສືກສາສາມາດອ່ານໄດ້ຂຽນເປັນ                       

­   ມີປະສົບການ 2 ປີ ຂື້ນໄປ  

­   ດຸໜັ່ນແລະຊື່ສັດ   

­   ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ແລະຮັກໃນອາຊີບ        

  3. ພະນັກງານກວດກາຄຸນນະພາບເຄື່ອງ 28 ຕໍ່າແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂສະໜັກ

­   ວຸດທີການສືກສາຈົບມໍປາຍຂື້ນໄປ                         

­   ມີປະສົບການຈາກໂຮງງານຕັດຫຍີບ 2 ປີ ຂື້ນໄປ  

­   ດຸໜັ່ນແລະຊື່ສັດ   

­   ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ແລະຮັກໃນອາຊີບ        

4. ພະນັກງານກວດກາຄຸນນະພາບເຄື່ອງໃນຫ້ອງຕັດ 02ຕໍ່າແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂສະໜັກ:

­   ວຸດທີການສືກສາຈົບມໍປາຍຂື້ນໄປ 

­   ມີປະສົບການ 2 ປີ ຂື້ນໄປ  

­   ມີຄວາມອົດທົນ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ແລະ ຮັກໃນອາຊີບ        

5. ຄູສອນຕັດແຖວຫຍິບ 14 ຕໍ່າແໜ່ງ 

ເງື່ອນໄຂສະໜັກ:

­   ວຸດທີການສືກສາຈົບມໍປາຍຂື້ນໄປ 

­   ມີປະສົບການດ້ານຄູສອນຫຍີບເຄື່ອງ 5 ປີຂື້ນໄປ

­   ມີພາວະການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ສາມາດວາງແຜນວຽກງານໃຫ້ແກ່ທີມໃນງານໄດ້

­   ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕຄວາມກົດດັນ              

       

5 ພະນັກງານຕັດຫຍິບ ບໍຈຳກັັດ

ເງື່ອນໄຂສະໜັກ:  

­   ອາຍຸ 18 ປີ ຂື້ນໄປ

­   ວຸດທີການສືກສາສາມາດອ່ານໄດ້ຂຽນເປັນ

­   ມີປະສົບການດ້ານຕັດຫຍີບມາກ່ອນ

­   ດຸໜັນແລະຮັກອາຊີບດ້ານຕັດຫຍິບ                      

ເອກະສານປະກອບມີ:

1. ຈົດໝາຍຂໍສະໝັກວຽກຂຽນດ້ວຍຕົວເອງ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຮັບປະກັນ ຕ້ອງປະທັບກາ ແລະ ລາຍເຊັນຈາກບ້ານ (ບໍລິສັດມີແບບຟອມໃຫ້).

2. ກ໋ອບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ ພ້ອມຮູບຖ່າຍ 2 ແຜ່ນ ຂະໜາດ 3x4 ສາມໃບ ຮູບຖ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6 ເດືອນ.

ສົ່ງທີ່: ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ເຊີ່ງມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ 13 ໃຕ້ ຫຼັກ 22, ບ້ານໂນນທອງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງທາງເມວມາທີ  

Isi@mascot.dk ; bsa@mascot.dk ; pm@mascot.dk .

ໂທ : 021 737011, 020 5554 4027, 020 9702 5895, 020 2949 0713.

ວັນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກແມ່ນ 08:00-17:00, 48 ຊົ່ວໂມງ/ອາທິດ, ວັນຈັນ-ວັນເສົາ.

 


Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ