Leuxay Construction : ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Leuxay Construction : ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

 


ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ:

1. ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງ 02 ຕໍາແໜ່ງ

2. ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ 02 ຕໍາແໜ່ງ

3. ວິຊາການພາກສະໜາມ 02 ຕໍາແໜ່ງ

4. ວິຊາການອອກແບບ 03 ຕໍາແໜ່ງ

ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດວິຊາສະເພາະ+ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ).

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.

- ໃບແຈ້ງໂທດ.

- ໃບກວດສຸຂະພາບ.

- ໃບຄໍ້າປະກັນ.

- ໃບຊີວະປະຫວັດທີ່ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ.

- ໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານງານ (ຖ້າມີ).

- ບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ສຳມະໂນຄົວ (ສຳເນົາ).

- ຮູບຖ່າຍ 3x4 ຈໍານວນ 2 ໃບ.

- ໃບຂັບຂີ່.

👉🏻ສະຖານທີ່ ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຮ່ອງຄ້າ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

👉🏻ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ໂທ: 021 253525 & 030 9990888.

👉🏻E-mail: saychai95@gmail.com

Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ