Lao Skyway Xiengkhouang Hotel : ຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງ ທີ່ປຶກສາໂຮງແຮມ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Lao Skyway Xiengkhouang Hotel : ຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງ ທີ່ປຶກສາໂຮງແຮມ

 


ໂຮງແຮມ ລາວສະກາຍເວ ຊຽງຂວາງ
ຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງ ທີ່ປຶກສາໂຮງແຮມ
ລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ
Lao Skyway Xiengkhouang Hotel
We are looking for “Hotel Supervisor”

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 021 512 027
For details as below 021 512 027


Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ