Kiew-Kiew Mala : ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Kiew-Kiew Mala : ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
📣ຮ້ານ Kiew-Kiew Mala🌶🍜🔥
ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ 
ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ
ເວລາເຮັດວຽກມີ 2 ກະ
- ເວລາ 8:00 - 17:00
-ເວລາ 11:00 - 20:00
-ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,000,000 ກີບ
ເງື່ອນໄຂ:
1. ບໍ່ຈຳກັດເພດ ອາຍຸ 20-30 ປີ
2. ມີປະສົບການເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄົວ
3. ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ເປັນລະບຽບ, ອັດທະຍາໄສດີ
4. ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຮຽນຮູ້ວຽກໄວ, ຕົງຕໍ່ເວລາ
5.ມີທີ່ພັກ ແລະ ພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງ
***ຖ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
#ຖ້າອອກງານນອກທາງຮ້ານມີໂບນັດໃຫ້ພິເສດ
ເອກະສານຕິດຄັດ: 
1. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
2. ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ
3. ໃບຂັບຂີ່
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
ຕິດຕໍ່ສະໝັກວຽກພ້ອມເຂົ້າສຳພາດ
ເບີໂທ ແລະ Whatsapp : 020 5999 0419
ສະຖານທີ່: ຮ້ານ Kiew-kiew Mala ໃນວັດສີດຳດວນຂີ່ເຂົ້າປະຕູໂຂງວັດ ຮ້ານຢູ່ຫລັງຕົ້ນໂພ 🌳ບ້ານສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ກົດເຂົ້າເບີ່ງແຜນທີ່ໄດ້👉https://goo.gl/maps/khC1JMonhE3M9mWe8---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ

Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ