INTRA Corp : ຜູ່ຈັດການໂຮງງານນໍ້າດຶ່ມ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

INTRA Corp : ຜູ່ຈັດການໂຮງງານນໍ້າດຶ່ມ

 ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ !!


📌ເອກະສານຕິດຂັດ📌

ຂໍເປັນໄຟຮ PDF

ຊີວະປະຫວັດ CV

ຮູບຂະໜາດ 3*4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳໂຕ ຫຼື ພາສປອດ

ສຳເນົາໃບປະກາດ (ໃບຝຶກອົບຮົມ, ໃບຜ່ານງານ)


📍ສະຖານທີ່ຢືນເອກະສານ📍

ບໍລິສັດ ອິນທຣາ ໂຄໂປເຮຊັນ ຕັ້ງຢູ່ສີ່ແຍກໄຟແດງທາງຕັດໄຫມ່ ບ້ານດອນກອຍ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ....ຕຶກສີຟ້າ ກົງກັນຂ້າມກັບຫ້າງ Bazaar B 

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: ເບີວ໊ອດແອັປ 020 78992879 ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນມາທີ່ Email: santa.khemsihalath@gmail.comPost Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ