HECC : ຮັບຊ່າງສ້ອມແປງຈໍານວນຫຼາຍ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

HECC : ຮັບຊ່າງສ້ອມແປງຈໍານວນຫຼາຍ--------

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ


ບໍລິສັດຂອງເຮົາເຮົາຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ 
ນີ້ເປັນໂອກາດດີສຳຫລັບໃຜທີ່ຫຍັງວ່າງວຽກແລະກຳລັງຊອກຫາວຽກເຮັດ
(ເງີນເດືອນດີ ,ສະວັດດີການດີ ແລະ ມີອາຫານສວຍຟຮີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ )
👉ສົນໃຈສາມາດສະມັກດ້ວຍໂຕເອງ

Tel&App: 020 9341 1135
Office:030 5731708 ຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງ
http://hecc-repair.com/index.php?route=information/information&information_id=7
Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ