HAL : ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ (ພາກໃຕ້) ຈໍານວນຫຼາຍ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

HAL : ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ (ພາກໃຕ້) ຈໍານວນຫຼາຍ
--------

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
🚩 ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ປະກາດຮັບພະນັກງານ
✅ ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ (ພາກໃຕ້) 

✅ ເອກະສານຕິດຄັດປະກອບມີ:
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ໃບຄ້ຳປະກັນ
- ໃບແຈ້ງໂທດ
- ໃບປະກາດ
- ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ
- ແບບຟອມຂອງບໍລິສັດ
- ບັດປະຈຳຕົວ
- ໃບກວດສຸຂະພາບ

❌ ປິດຮັບພະນັກງານວັນທີ 25/10/2020 ນີ້

☎️ ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຫຼື ວອດແອັບ: 5274 9996, 9664 8937 (ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາໃນໂມງລັດຖະການ 8ໂມງເຊົ້າ ຫາ 4ໂມງແລງ)

✅ ສົນໃຈສົ່ງຂໍ້ມູນ ຫຼື CV ທີ່ເມວ: addy.ok56@gmail.com

🎯 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ
https://drive.google.com/file/d/1BItG4fLM2N0xrctO6iW6YzbbqfmKeBDO/view?usp=sharing

✅ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່:
ບ້ານຮ່ອງຄ້າ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#HAL #Logistics #express
#ພວກເຮົາໃຫ້ຫລາຍກ່ວາການຂົນສົ່ງ


Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ