FOTON : ຮັບພະນັກງານບັນຊີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

FOTON : ຮັບພະນັກງານບັນຊີ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ📣 ໂຟຕອນ ລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ປະກາດຮັບສະຫມັກເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ

#ຕໍາແໜ່ງ
☑️ພະນັກງານການເງິນ 1️⃣ ຕໍາແຫນ່ງ.
☑️ພະນັກງານບັນຊີ 1️⃣ ຕໍາແຫນ່ງ

#ຄຸນສົມບັດ
✅ ບໍຈຳກັດເພດ ອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປ.
✅ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາ ການເງິນ ສາຂາບັນຊີ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິດ.
✅ ສາມາດນໍາໃຊ້ MS Office Word, Excel ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
✅ ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່.
✅ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຮັບຜິດຊອບສູງ.

👉ຫາກທ່ານມີຄຸນສົມບັດຕາມທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ ສາມາດຮັບໃບສະໝັກໄດ້ທີ່: ຫ້ອງຂາຍລົດໂຟຕອນ, ບ້ານສະພັງມຶກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕິດກັບບໍລິສັດ ລາວແກສ໌ 
☎️ໂທສອບຖາມ: 021 740 682, 020 99110544 
📩ອີເມວ thipp.synesis@gmail.com
👉ດາວໂຫຼດໃບສະໝັກອອນລາຍໄດ້ທີ່: https://bit.ly/2FNehyx

--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ

Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ