DDC Group : ດ່ວນໆ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງດ່ວນ! - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

DDC Group : ດ່ວນໆ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງດ່ວນ!

 ໝາຍເຫດ: ປິດຮັບ ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2020
 ສົນໃຈ ຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ສອບຖາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ເບີ: 020 22498777; 020 22083888
 ສົນໃຈ ຕໍາແໜ່ງ ເລຂາຜູ້ບໍລິຫານ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ 020 22498777; 020 22083888
 ສົນໃຈ ຕໍາແໜ່ງ ກໍາມະກອນຜູ້ຊ່ວຍທົ່ວໄປ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ 020 56618515 ; 021 229007

 ການສະໝັກວຽກມີ 2 ຊ່ອງທາງໃນການສະໝັກ:
  ເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານໂພນທອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຫຼວງວຽງຈັນ ຖະໜົນ 450 ປີ.
 ສະໜັກຜ່ານທາງວ໋ອບແອັບ: 020 56618515 ; 
E-mail: noysuperver@gmail.com


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ

Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ