Bounlat : ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

Bounlat : ຮັບພະນັກງານ ຂາຍ

 #ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ພະນັກງານຂາຍ 1 ຕຳແໜ່ງ

- ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ (ບໍ່ຈຳກັດເພດ)

- ມີຄວາມຮູ້, ສາມາດທາງດ້ານຄອມພີວເຕີພື້ນຖານ

- ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງ

- ມີຄວາມຮັກມັກໃນການຂາຍ

- ຊ່າງເວົ້າເຈລະຈາ, ມີມະນຸດສຳພັນດີ

- ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍຜ່ານໂປແກມຂາຍໜ້າຮ້ານ( ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

- ສາມາດຮ່ວມງານ 6ເດືອນຂື້ນໄປ (ຈະພິຈາລະພິເສດ)

#ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

ເງິນເດືອນພື້ນຖານ 1,200,000 ກີບ

ສະໝັກອອນລາຍກົດລີ້ງດ້ານລຸ່ມ

https://docs.google.com/forms/d/1HvEIHJqFUOaaIsbJ0tcxD8r5h7993pNzmHB2AGdk36I

ຫຼື ເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ຮ້ານ ບຸນລັດ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຕັ້ງຢູ່ ບ. ໂພສີ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 

ສອບຖາມໂທ: 030 999 7487Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ