BN : ຮັບພະນັກງານ ບັນຊີ-ການເງິນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Post Top Ad

BN : ຮັບພະນັກງານ ບັນຊີ-ການເງິນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------

📝ພະນັກງານ ບັນຊີການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ
✅ລາຍຮັບ ອີງຕາມປະສົບການ&ຄວາມສາມາດ
✅ເງື່ອນໄຂ
1️⃣ ເພດຍິງອາຍຸ 25-35 ປີຂື້ນໄປ
2️⃣ ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງ ຫລື ປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ
4️⃣ ອາທິດ 1 ເຮັດວຽກ 6 ມື້
-------------------------------------------------------------------
👉ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາາດຍື່ນເອກະສານໝັກພ້ອມສຳພາດ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ
ຢູ່ບໍລິສັດບີເອັນການຄ້າ BN Trading บีเอ็น การค้า
✅ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາທົ່ມ, ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
☎️ 020 92254213
--------------------------------------------------------------------
📝ເອກະສານປະກອບ
- ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ
- ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ
- ໃບກວດສຸຂະພາບ
- ໃບແຈ້ງໂທດ
- ໃບຄ້ຳປະກັນ
- ໃບຜ່ານງານ
-------------------------------------------------------------------
👉ດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ: shorturl.at/fkGV3
#ລິງແຜນທີ: https://bit.ly/2qGMloZ---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ

Post Bottom Ad

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ