--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
#ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ
     ສະມາຄົມອະນຸລັກສັດປ່າ WCA ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ສປປລາວ, ເຊິ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ເພື່ອບັນລຸພາລະກິດໃນເວລາອັນເຫມາະສົມ. WCA ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກ EU 

    WCA ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຜູ້ປະສານງານໂຄງການ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ສົນໃຈສາມາດ ສົ່ງໃບສະໝັກໄປທີ່ອີເມວ cvongkhamheng@gmail.com , ເບີໂທລະສັບ 020 54321123 ຫຼື 020 22207999, ປອ ຈັນທະວີ ວົງຄຳແຫງ, nok.aminta@gmail.com , ເບີໂທລະສັບ 020 55564332 , ນາງ ອາມິນຕາ ສຸທຳມະໂກດ . ( ໃນໂມງລັດຖະການ )
   ຫ້ອງການ ສະມາຄົມອານຸລັກສັດປ່າ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານຈອມມະນີ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

#ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 30 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2020---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ