--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານສິນເຊື່ອ 3 ຕຳແໜ່ງ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສິນອຸດົມພັດທະນາຈຳກັດ (SinOuDom Phatthana Non-Deposit Taking Microfinance Institution Limited “SOD NDTMFI”) ແມ່ນສ້າງຕັ້ງງຂຶ້ນໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າຖຶງແຫຼ່ງທຶນ ຈາກລະບົບທະນາ ຄານ ແລະ ຊ່ວຍພວກກ່ຽວອອກຈາກວົງຈອນເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຫຼີ້ນຫວຍທີ່ມີດອກເບ້ຍສູງ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກກ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. 

ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສິນອຸດົມພັດທະນາຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານສັນຊາດລາວເພີ່ມເຕີ່ມອີກ 3 ຕຳແໜງ. 

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:
1. ຈົບ ການສຶກສາ ຊັ້ນ ມ. ຕົ້ນຂຶ້ນໄປ. ຖ້າຈົບ ຫຼືກຳລັງສຶກສາ ໃນ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ການເງິນ-ການບັນຊີ ຫຼື ທະນາຄານ ຫຼື ການເງິນຈຸລະພາກ ຫຼື ເສດຖະເສດ ຫຼື ກົດໝາຍ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຫຼື ໄອທີ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍສາມາດຍື່ນ ໃບສະໝັກໄດ້.
2. ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ (ບໍ່ຈຳກັດເພດ).
3. ມີບຸກຄະລິກ ແລະ ມີມະນຸດສຳພັນດີ.
4. ເປັນຄົນມີລະບຽບ, ມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກນຳທີມງານຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ.
5. ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຄວາມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: MS Word, MS Excel ແລະ MS Power Point.
6. ຖ້າມີຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ (ຫຼື ກອງທຶນບ້ານ / ກຸ່ມທ້ອນເງິນ / ທະນາຄານບ້ານ / ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ / ສະຫະກອນສິນເຊຶ່ອ ແລະ ເງິນຝາກ ປະຢັດ) ແລະ ກວດສອບບັນຊີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາປະກອບເອກະສານ (ໃບສະເໜີ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກງານ, ໃບຢັ້ງການຈັດຕັ້ງ [ເຊັ່ນ ຊາວໝຸ່ມ, ກຳມະບານ, ໃບຢ້ອງຢໍ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຜົນງານອື່ນໆ, ຖ້າມີ] ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບແຈ້ງໂທດ, ກອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ສຳມາະໂນຄົວ) ເຂົ້າມາສະໝັກກັບພວກເຮົາໄດ້ ຢູ່ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສິນອຸດົມພັດທະນາຈຳກັດ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຮ່ອມ 04, ໝ່ວຍ 03, ບ້ານຊ້າງຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ໂທລະສັບ: 021 740 799 ຫຼື 030 590 55 99.
ອີເມວ: sodmfi.info@gmail.com

ເຟດບຸກເພດ: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1163412290473053&type=1&l=7775971492

ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2020.

ໝາຍເຫດ:

ທາງຄະນະຂອງພວກເຮົາມີຂັ້ນຕອນການຮັບພະນັກງານຄືດັ່ງນີ້:

1. ຂັ້ນຕອນທີ1: ລົງປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈ
2. ຂັ້ນຕອນທີ2: ຄັດເລືອກຟອມເອກະສານຈຳນວນໝຶ່ງຈາກທັງໝົດທີ່ຜູ້ສະໝັກຢື່ນເຂົ້າມາທັງໝົດ
3. ຂັ້ນຕອນທີ3: ຕິດຕໍ່ແຕ່ຜູ້ຖຶກຄັດເລືອກແລ້ວ ໃຫ້ມາສັງເກດວຽກຕົວຈິງ
4. ຂັ້ນຕອນທີ4: ຜູ້ທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ 3 ຈະຖືກທົດສອບຄວາມສາມາດ
5. ຂັ້ນຕອນທີ5: ຜູ້ທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ 4 ຈະຖືກເອີ້ນມາສຳພາດ ນຳຄະນະກຳມະການ
6. ຂັ້ນຕອນທີ6: ຈະຕິດຕໍ່ແຕ່ຜູ້ສອບຜ່ານເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດສັນຍາຈ້າງງານນຳພວກເຮົາ

7. ເອກະສານສະໝັກວຽກທີ່ຢື່ນສະໝັກມາທາງຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາແລ້ວ, ບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້.

8. ການຢື່ນເອກະສານສະໝັກວຽກນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຢື່ນຢູ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ຫຼືສົ່ງທາງອີເມວຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ