--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
🔰ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານຂາຍ 20ຄົນ🔰
    📙ສົນໃຈສະຫມັກໂທ: 030-5486160📙
ສົນໃຈໂທທີ່ເບີນີ້ຢ່າງດຽວແລ້ວຍື່ນເອກະສານມາໄດ້ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ປະກອຍມີ:
-ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
-ໃບທີ່ຢູ່
-ບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ສໍາມະໂນຄົວ
-ໃບຮັບປະກັນ

☎️ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໂທ:8899
🌐 website: www.ncc.com.la
#Smslotto #ຫວຍມືຖືsms #ສະຫມັກງານ---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ