--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ທ່ານເປັນຄົນຫນຶ່ງທີ່ມັກ ແລະ ສົນໃຈໃນວຽກຂອງການຂາຍບໍ? ຖ້າແມ່ນ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດລາວ ກຳລັງມອງຫາຄົນແບບທ່ານ.​
ມາຮ່ວມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງກັບຄອບຄົວຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌ລາວ ພຽງແຕ່ ທ່ານດາວໂຫລດໃບສະຫມັກງານ ພ້ອມແນບCVຂອງທ່ານແລ້ວສົ່ງມາທີ 👉careers@prudential.la

👉ດາວໂຫລດໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ນີ້: https://lnkd.in/g7VahfA

❌ຫມົດເຂດວັນທີ1️⃣4️⃣ -0️⃣9️⃣- 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣, ທ່ານຈະຖືກຕິດຕໍ່ ຫາກທ່ານແມ່ນຄົນລົງມືເຮັດ.​
🤝ສະຫມັກເລີຍ!

#ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ປະກັນໄພຊີວິດລາວ
#ພຣູເດັນໂຊລ໌ເຮົາຮັບຟັງເຮົາເຂົ້າໃຈແລະເຮົາມອບສິ່ງດີໆໃຫ້ແກ່ທ່ານ---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ