--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ປະກາດຮັບອາສາສະໝັກ
ອົງການແພລນສາກົນ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການເສີມສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສິດທິເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມເທົ່າທ່ຽມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ອົງການແພລນສາກົນເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວແຕ່ປີ 2007, ປັດຈຸບັນພວກເຮົາເຮັດວຽກຢູ່ 03 ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່. 

ອົງການແພລນສາກົນ, ຫ້ອງການປະຈຳແຂວງ ມີຄວາມຕ້ອງການອາສາສະໝັກຊ່ວຍວຽກສະໜັບສະໜູນໂຄງການສົ່ງເສີມການອ່ານສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແຂວງສາລະວັນ ຈຳນວນ 06 ທ່ານ ປະຈຳຢູ່ສອງເມືອງ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແລະ ຕະໂອ້ຍ (ເມືອງລະ 03 ທ່ານ). 
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: 
- ສະໜັບສະໜູນຄູ ແລະ ນຳພາກິດຈະກຳຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ 4 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດຂອງຕົນ (ອາສາສະໝັກ 01 ທ່ານຮັບຜິດຊອບ 04 ໂຮງຮຽນ). 
- ກຳນົດແຜນວຽກ ແລະ ອອກແບບກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ຮ່ວມກັບຄູໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ. 
- ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ແນະນຳກິດຈະກຳ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການອ່ານ. 
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: 
- ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບ ມັດທະຍົມສຶກສາ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ໃນຂະແໜງການສຶກສາຂື້ນໄປ. 
- ບຸລິມະສິດຄົນທ້ອງຖິ່ນຂອງເມືອງສະໝ້ວຍ ແລະ ຕະໂອ້ຍ ແລະ ສາມາດສື່ສານພາສາຊົນເຜົ່າໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງພາສາ. 
- ອັດທະຍາໃສດີ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມັກຮັກໃນການເຮັດວຽກກັບເດັກນ້ອຍ. 
- ມີພາຫະນະເດີນທາງ (ລົດຈັກ ຫຼື ລົດຖີບ) ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ເປັນຂອງຕົວເອງ ແລະ ສາມາດເດີນທາງໄປບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້. 
- ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນະທຳ. 
ໄລຍະເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
- ເຮັດວຽກ 2-3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຈັນ-ສຸກ. 
- ເລີ່ມເດືອນຕຸລາ 2020 ຫາ ເດືອນມີຖຸນາ 2021. 
- ຈະບໍ່ມີຫ້ອງການປະຈຳສຳລັບອາສາສະໝັກ, ອາສາສະໝັກສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳໃນຕອນທ່ຽງ (ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການອ່ານຈະຈັດຂື້ນຫຼັງຈາກເດັກນ້ອຍກິນອາຫານທ່ຽງ.)

ການສະໜັບສະໜູນ: 
- ອົງການແພລນສາກົນສະໜອງໂອກາດການເຝິກອົບຮົມ, ເຝິກທັກສະ ແລະ ເຮັດວຽກພັດທະນາຮ່ວມກັບອົງການທີ່ມີປະສົບການລະດັບໂລກ. ພວກເຮົາຍັງສະໜອງຄ່າອາຫານລາຍເດືອນ, ບັດໂທລະສັບ ແລະ ປະກັນອຸບັດຕິເຫດ. 
ອົງການແພລນສາກົນ ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງ, ສາສະໜາ ແລະ ການແອບແຝງໃດໆ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມໃນການສະໝັກວຽກ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ, ເຜົ່າ, ສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ. 
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຍື່ນຊີວະປະຫວັດ ຫຼື ເອົາຮ່າງສະໝັກ ທີ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສະໝ້ວຍ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ຫ້ອງການປະຈຳແຂວງ ອົງການແພລນສາກົນ ທີ່ບ້ານນາກົກໂພ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. 
WhatsApp ຫຼື ໂທ: 020 99425486. ໂທ: 034 212243
Facebook: Plan International Laos. 
 
ປິດຮັບສະໝັກ 22 ກັນຍາ 2020

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ