--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ດ່ວນ! ໂອກາດດີ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຮັດວຽກທາງດ້ານວຽກງານ ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ມາຮອດແລ້ວ

ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງປະຊາຊົນນ໋ອກແວ (ເອັນພີເອ) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ເພື່ອ ມະນຸດສະທໍາ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ກໍາລັງມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໂຄງການ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນສົກປີ 2020-2021 ນີ້, ອົງການ ເອັນພີເອ ມີຂໍ້ຜູກພັນ ແລະ ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວໃນຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍຜ່ານບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງກນປົກຄອງ ຂອງ ປະເທດນັ້ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນການແລະບັດດາໂຄງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ປະຈຸບັນ, ອົງການ ເອັນພີເອ ມີຄວາມຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮັບການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ຈໍານວນ 125 ຄົນ ເພື່ອຄັດເລືອກເປັນນັກສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ (ລບຕ) ໃນໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງ ອົງການ ເອັນພີເອ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປີ, ພາຍຫຼັງການເຝິກອົບຮົມຜູ້ທິສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ເສ່ັ່ງຜ່ານຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມໄດ້ດີ ຈໍານວນ 69 ຄົນ ຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອົງການເອັນພີເອ ໃນຕໍາແຫນ່ງນັກສໍາ ຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ ອີກຈໍານວນ 45 ຄົນ ຈະຖືກບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອົງການເອັນພີເອ ໃນຕໍາແຫນ່ງນັກສໍາ ຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ ລບຕ ໃນອະນາຄົດ ອົງການ ເອັນພິເອ ມີນະໂຍບາຍທີ່ດີ (ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆ) ແກ່ຜູ້ທີ່ ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກ, ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮັບການເຝິກອົບຮົມ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນເງີນຈໍານວນເງິນ 1.00.000ກີບ (ຫນື່ງ ລ້ານກີບ) ພ້ອມທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ 3 ຄາບ/ມື້.

# ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນນະວຸດທິ ທີ່ຕ້ອງການ:

-ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 18 – 40 ປີ
– ສາມາດເວົ້າ, ຂຽນ ແລະ ອ່ານພາສາລາວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
– ຮູ້ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ເລກປະການໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
– ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ
– ມີຄວາມດຸຫມັ່ນ, ຊື່ສັດ, ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສົ່ງສິ່ງທີ່ນໍາມອບຫມາຍ

– ຕ້ອງມີພູມລໍາເນົາຢູ່ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

– ຖ້າຜ່ານຫຼັກສູດການແພດ, ການຂັບຂີ່ ຫຼື ຫຼັກສູດໃດຫນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແນ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ!

# ເອກະສານສະຫມັກປະກອບມີ:

– ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍສະຫມັກວຽກ, ຊີວະປະຫວັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ(ຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍເອກະສານທົ່ວໄປ)

– ສໍາເນົາປື້ມສໍາມະໂນຄົວ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບປະກາດຕ່າງໆ

#ບ່ອນຍື່ນເອກະສານສະຫມັກ:

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ສາມາດປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ແລະ ຍື່ນດ້ວຍຕົນເອງໄປຫາຫນ່ວຍງານທຸກຄະລາກອນ ຂອງ ອົງການ ເອັນພິເອ ຕາມສະຖານທີ່ ແລະ ວັນເວລາ ທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງລຸ່ມນີ້: – ແຂວງຈໍາປາສັກ: ຢູ່ຫ້ອງການ ປະຕິບັດງານ ພາກສະຫນາມ ຂອງອົງການ ເອັນພີເອ (

- ແຂວງຈໍາປາສັກ, ວັນທີ 7-8/9/2020 ພາກເຊົ້າ 8:00 – 11:30 ພາກແລງ 1:00 – 4:00

– ແຂວງສາລະວັນ: ຢູ່ຫ້ອງການ ອົງການ ເອັນພໍເອ ແຂວງສາລະວັນ, ໃນວັນທີ 3-4/9/2020 ພາກເຊົ້າ 8:00 – 11:30 ພາກແລງ 1:00 – 4:00

– ແຂວງເຊກອງ: ຢູ່ບ້ານໂນນມືໄຊ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ (ຫ້ອງການເງ-ເອັນເອ ເຊກອງ), ໃນວັນທີ 1-2/9/2020ພາກເຊົ້າ 8:00 – 11:30 ພາກແລງ 1:00 – 4:00

– ແຂວງອັດຕະປື: ຢູ່ໂຮງແຮມດອກຈໍາປາ ບ້ານເຊກອງ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ໃນວັນທີ 3/9/2020 ພາກເຊົ້າ 8:00- 11:30 ພາກແລງ 1:00 – 4:00

# ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທຫາຫນ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນໄດ້ໃນວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ 8 ໃມງເຊົ້າ ຫາ 4 ໂມງແລງ: 020 5556 2426 (ນ. ຂັນທະລີ ມຸນວົງ); 020 2223/198 (ທ. ຕູ້ ກີ) 020 5555 0253 (ນ. ວຽກສະໄຫມ ພຶມມະເສນ), 020 9150 6644 (ນ, ອາລິສາ ຍົມມະລາດ) ຫຼື 020770244455 (ນ, ບຸນໄຮມ ຫຼວງລາດ)

# ຫມາຍເຫດ:

1. ເອກະສານສະຫມັກຈະຕ້ອງຍື່ນຜ່ານຫນ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ອົງການ ເອກພິເອ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ຈຶ່ງຈະຖືກເອີ້ນເຂົ້າສອບເສັງ ແລະ ສໍາພາດ

2. ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ແມ່ຍິງ ຄົນຊົນເຜົ່າ ຜູ້ທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ອາໄສຢູ່ພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ລົງສະຫມັກ.

3. ເອກະສານສະຫມັກຍື່ນແລ້ວຖອນຄືນບໍ່ໄດ້.

4. ຊື່ຜູ້ສະຫມັກໃນເອກະສານສະຫມັກ ຈະຕ້ອງຖືກຕ້ອງກົງກັບສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ສາມາດສົມທຽບກັບຕົ້ນສະບັບໄດ້, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ.

ຄໍາເຕືອນ: ຢ່າຫຼົງເຊື່ອ ບຸກຄົນທີ່ແອບອ້າງວ່າ ສາມາດຝາກທ່ານເຂົ້າເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາໄດ້ ໂດຍການຈ່າຍຄ່ານາຍຫນ້າ ຫຼື ຊື້ຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ, ທຸກໆຂັ້ນຕອນການຮັບສະຫມັກຈະດໍາເນີນການໂດຍຫນ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ອົງການ ເອັນພີເອດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາ.

ໂພສດີແຜ່ນນີ້ຖືເປັນຊັບສີນຂອງອົງການ ເອັນພີເອ
ຫຼື​ ໂທ​ 02055562426, 02022232198,​ 02091506644
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ