--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ປະກາດຮັບສະຫມັກງານ,ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ.
ໂຮງແຮມ ຫລວງພະບາງວີວ ຕ້ອງການພະນັກງານບໍລິການ 2 ຕຳແຫນ່ງ.

- ພະນັກງານ IT 1 ຕຳແຫນ່ງ.
-ພະນັກງານ ຮັບຕ້ອນ Front Office 1 ຕຳແຫນ່ງ.

ຄວາມສາບາດພື້ນຖານແມ່ນຕ້ອງສື່ສານພາສາອັງກິດ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄຶມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ.
ອີເມວ: hr@lpbview.com
ໂທ: 071 260560

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ