--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງນີ້

(1) ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ
 - ວິຊາການກວດກາອາວຸໂສ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ວິຊາການກວດກາ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ຫົວໜ້າຂະແໜງ ສ້ອມແປງ ລິບ ແລະ ຂັ້ນໄດເລື່ອນ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ຈອດ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ແສງ ສີ ສຽງ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ສ້ອມບຳລູງອາຄານ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ປະຕູມ້ວນ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 3 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ອະນາໄມ 1 ຕຳແໜ່ງ​
(2) ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
 - ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຈັດກິດຈະກຳ 1 ຕຳແຫນ່ງ 
 - ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ປະຊາສຳພັນ 2 ຕຳແໜ່ງ
(3) ສວນນ້ຳ ໂອຊ້ຽນ ປາຮ໌ກ
 - ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ກາດ 2 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ສວນ 1 ຕຳແໜ່ງ
(4) ສູນການຄ້າ ໄອເຕັກມໍ
 - ຜູ້ຈັດການ ພະແນກເຊົ້າພື້ນທີ່ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ຜູ້ຈັດການ ພະແນກການຕະຫຼາດ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ຫົວໜ້າຂະແໜງສູນອາຫານ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ວິຊາການ ຈັດກິດຈະກຳ 1 ຕຳແໜ່ງ
(5) ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ
 - ວິຊາການ ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ວິຊາການ Multimedia(ຖ່າຍຮູບ,ຕັດຕໍ່ ແລະ ອອກແບບສື່ໂຄສະນາ) 1 ຕຳແໜ່ງ
(6) ສູນການຄ້າ ສະຫວັນ ໄອເຕັກມໍ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
 - ຜູ້ຈັດການພະແນກ ວາງສະແດງ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ວິຊາການ ຈັດງານລ້ຽງ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານສາງ 1 ຕຳແໜ່ງ
 - ພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 2 ຕຳແໜ່ງ
ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈ ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານສະໝັກ ຫຼື CV ໄດ້ທີ່ Email: hr@laoworldpublic.com ຫຼື ຂຽນໃບສະໝັກແລ້ວ ເຂົ້າມາສົ່ງ ທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ #ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ), ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
#ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ມາຢື່ນສະໝັກແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້ 
ເບີໂທລະສັບ: 021 415477
WhatsApp: 020 9666 9137
Messenger: Lao World PLC
Download: ໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ http://bit.ly/2S8X1b3 

#ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ່ 10/10/2020

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ