--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------ບໍລິສັດ ຮວງຊະນະໄຊ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຍື່ນເອກະສານຢູ່ສໍານັກງານ ຫຼື ສົ່ງ CV ມາທີ່ Email: huangsanaxay.sole@gmail.com
ເບີໂທ ແລະ ວອດແອບ: 020 55494655 ຫຼື 021 516001-3
ໝາຍເຫດ: ບໍ່ຮັບເອກະສານທີ ຖ່າຍຮູບເອົາ ( ຕ້ອງເປັນຟາຍ PDF ຈະແຈ້ງ)
ສົນໃຈຕ້ອງດາວໂຫລດຟອມ ບໍລິສັດສະໝັກໄດ້ຕາມ link ດ້ານລຸ່ມນີ້:

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ