--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------
ດ່ວນ ປະກາດຮັບພະນັກງານ Mechanic (ຊ່າງຈັກຫຍິບ) 1 ຕຳແໜ່ງ 

ບໍລິສັດ ດິບຫວູ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຊຳເກດ ຮອມ 03, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຕ່ບ່ອນປະຈຳການສຳລັບຕຳແໜ່ງນີ້ແມ່ນຢູ່ ສາຂາທີ 2 ບ້ານ ທ່າມ່ວງ, ເມືອງ ຫາດສາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ, ມີລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ມີລົດຮັບສົ່ງໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງບໍລິສັດ

ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອນັດສຳພາດສະເພາະບຸກຄົນທີພວກຖືກຄັດເລືອກເທົ່າ ສົນໃຈໃຫ້ເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ສາມາດສົ່ງ CV ມາທາງ Email ຕາມຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ດ້ານລຸ່ມນີ້

Phone: +856 30 9334 873
Mobile: +856 20 5802 2060
Email: bounkhong@diepvulaos.com
website: www.diepvulaos.com 
Location: http://bit.ly/389R1
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ