--------

--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
--------

AVANI+ Luang Prabang 
Be a part of us! We're looking for colleague. To apply please send us your CV to an email address: hr.vlua@avanihotels.com  *(For walk in,  visit us on every Thursdays and Fridays)

ອາວານີພັດສ໌ຫຼວງພະບາງ
ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່, ທ່ານໃດສົນສະໝັກກະລຸນາສົ່ງຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (C.V) ທາງ email address: hr.vlua@avanihotels.com ສຳຫຼັບທ່ານໃດຈະເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ຫ້ອງການ, ສາມາດພົວພັນໄດ້ທຸກໆວັນພະຫັດ ແລະ ວັນສຸກ
ເປີດຮັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງປະກອບການສະໝັກ:
1.ຊີຫວະປະຫວັດຫຍໍ້ Resume(C.V) 
2.ກຽມຮຸບ 3x4 ໃບ ຕິດໃບສະໝັກ
3.ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ)
4.ໃບປະກາດ ຫຼື ໃບຮຽນຈົບຊັ້ນ (ຖ້າມີ)
5.ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ