Index Furniture Laos ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ Sale/Customer Service. | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຊອກວຽກ

Breaking

ຊອກວຽກທົ່ວເມືອງລາວ | sokviek.com

Post Top Ad

Index Furniture Laos ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ Sale/Customer Service. | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
--------
ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ

ດ່ວນໆໆ
Index Furniture Laos ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ Sale/Customer Service.
**ຍິງ/ຊາຍ ເວົ້າ-ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ດີ**
 ສະໝັກກ່ອນມີສິດໄດ້ກ່ອນ ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດໂທສອບຖາມໄດ້ ຫລືສົ່ງມາອີເມວ ຕາມຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມນີ້
Tel 021 330 258/9 
Email: LP.bestfurn@gmail.com
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.
---
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ່ສະໝັກວຽກຕ້ອງກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນດັ່ງນີ້
1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
3. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
5. ໃບຈົບການສຶກສາ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ)
6. ໜັງສືຂໍສະໝັກເຂົ້າວຽກ (ກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກ)
7. ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ນາຍຈ້າງອາດຕ້ອງການເພີ່ມ

Post Bottom Ad