CLS Intertrade  Sole Co., Ltd: ຮັບພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ Marketing | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເງື່ອນໄຂຜູ່ສະຫມັກ

 • ຍີງ ຫຼື ຊາຍ
 • ອາຍຸ 25-35 ປີ
 • ຈົບການສຶກສາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຕະຫຼາດ, ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ.
 • ຕ້ອງມີປະສົບການ ແລະ ສາມາດອອກເອກະສານກ່ຽວກັບ ການ Shipping, airfreight, logistics, cargo
 • ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີຄວາມສາມາດສື່ສານດ້ານພາສາອັງກິດ Good English 
 • ມີມະນຸດສໍາພັນດີ
 • ຊື່ສັດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 • ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ອົງກອນ

ເອກະສານໃນການສະໝັກວຽກ:
 • ໃບສະເໜີສະໝັກງານ
 • ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ສໍາເນົາການສຶກສາ
 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
 • ໜັງສື ອ້າງອີງຈາກນາຍຈ້າງ ທີ່ຜ່ານມາ (ຖ້າມີ)


ຜົນຕອບແທນ

 • ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2.400.000-3.000.000 ກີບ (ເຈລະຈາ ຕອນສໍາພາດ)
 • ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ


ຜູ່ສົນໃຈສະໝັກວຽກສາມາດ ຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານເມືອງວາທົ່ງ (ສີໃຄ) ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຫຼື ອີເມວ: anouluck@clsintertrade.com
ເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່: 020 52847750
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.