ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
5 ຕໍາແໜ່ງ ສໍາລັບໂຄງການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ


ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບັນເທົາທຸກ (ອາດຣາ) ເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ມີເຄືອຄ່າຍຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 130 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ໍຈໍາແນກເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ເພດ, ຫຼື ການເມືອງ
ອົງການ ອາດຣາ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ ຈຳນວນ 5 ຕຳແໜ່ງ ເພື່ອປະຈຳຢູ່ເມືອງພູກູດ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ເຂດເນີນສູງ ໄລຍະ II (ENHUP II), ໄລຍະເວລາ 3 ປີ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຈາກປະເທດການາດາ ( Canadian Foodgrains Bank-CFGB) and ອົງການ  ADRA Canada. ໂດຍລວມແລ້ວ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນ 16 ບ້ານໝາຍ ເຂດເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຜ່ານມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກໍາເລັ່ງລັດຕ່າງໆ.

ວິຊາການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ 2 ຕໍາແໜ່ງ
ວິຊາການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຮັບຜິດຊອບວຽກເຕັກນິກ ແລະ ບໍລິຫານຕ່າງໆ ລວມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະ ສານງານກິດ ຈະກຳສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດ; ເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພົວພັນພາກລັດ;​ ຂຽນບົດລາຍງານ; ແລະ ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນໂຄງການ.

ເງື່ອນໄຂ
·        ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ທັກສະເຂົ້າໃນການວຽກງານສາທາລະນະສຸກ
·        ມີປະສົບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍຝ່າຍໃນການລະດົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງ ການ ພ້ອມທັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະບົບສາທະລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ, ລະບຽບການຕ່າງໆ, ເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ; ແລະ ເຂົ້າໃຈການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ
·        ສາມາດເຮັດວຽກແບບອິດສະຫຼະໄດ້,​ ຮູ້ຈັກວາງແຜນ, ຈັດບຸລິມະສິດ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດ້ດີ.
·        ມີທັດສະນະຄະຕິດີ, ມີມະນຸດສຳພັນ ແລະ ທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີເລີດ; ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ; ຖ້າໄດ້ພາສາຂະມຸ, ພາສາມົ້ງ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ
·        ມີຄວາມຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ໄມໂຄຼຊອບ ອອບຟິສ (Microsoft Office Software programs)

ຜູ້ສະໝັັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດໃນວັນທີ 7 ເດືອນ ເມສາ ແລະ ຫາກຜ່ານ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມວຽກໃນວັນທີ 4 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2020
ວິຊາການລະດົມຊຸມຊົນ
ວິຊາການລະດົມຊຸມຊົນຮັບຜິດຊອບວຽກເຕັກນິກ ແລະ ບໍລິຫານຕ່າງໆ ລວມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ,​ ປະສານງານ ແລະ ລະດົມຊຸຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງກງານ ເຊັ່ນ: ກະສິກໍາ, ສຸຂານາໄມ, ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພົວພັນພາກລັດ;​ ຂຽນບົດລາຍງານ; ແລະ ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນໂຄງການ.

ເງື່ອນໄຂ
·        ຈົບປະລິນຍາຕີໃນດ້ານການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,​ ດ້ານກະສິກຳ,​ ດ້ານການພັດທະນາຊຸຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
·        ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ທັກສະເຂົ້າໃນການວຽກງານສາທາລະນະສຸກ
·        ມີປະສົບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍຝ່າຍ ໃນການລະດົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການ ພ້ອມທັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະບົບສາທະລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ, ລະບຽບການຕ່າງໆ, ເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ; ແລະ ເຂົ້າໃຈການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ
·        ສາມາດເຮັດວຽກແບບອິດສະຫຼະໄດ້,​ ຮູ້ຈັກວາງແຜນ, ຈັດບຸລິມະສິດ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈໄດ້ດີ.
·        ມີທັດສະນະຄະຕິດີ, ມີມະນຸດສຳພັນ ແລະ ທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີເລີດ; ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ; ຖ້າໄດ້ພາສາຂະມຸ, ພາສາມົ້ງ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ
·        ມີຄວາມຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ໄມໂຄຼຊອບ ອອບຟິສ (Microsoft Office Software programs)

ຜູ້ສະໝັັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດໃນວັນທີ 7 ເດືອນ ເມສາ ແລະ ຫາກຜ່ານ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມວຽກໃນວັນທີ 4 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2020
ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ/ການເງິນ

ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ/ການເງິນແມ່ນຮັບຜິດຊອບການເງິນ ແລະ ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທີມງານໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກໍາໂຄງການໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບສູງ  ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານທັງພາຍໃນລະພາຍນອກ.

ເງື່ອນໄຂ
·        ປະລິຍາຕີສາຂາບັນຊີ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິດ
·        ມີປະສົບການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ, ບັນຊີ ແລະ ບໍລິຫານ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການພັດທະນາສາກົນຕ່າງໆ
·        ມີຄວາມຊຳນານດ້ານເທັກນິກ ແລະ ມີປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ software ບັນຊີ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບຽບ ຂັ້ນຕອນການກວດສອບບັນຊີ
·        ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດສື່ສານໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານ
·        ຕ້ອງມີຄວາມຊື່ສັດສູງ ຍຶດຖືຫຼັກຄຸນນະທຳ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ດີ
·        ມີຄວາມຊໍາຊານໃນການນຳໃຊ້ໂປໄມໂຄຼຊອບ ອອບຟິສ (Microsoft Office Software programs) ໂດຍສະເພາະ Excel

ຜູ້ສະໝັັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດໃນວັນທີ 26 ເດືອນ ມີນາ ແລະ ຫາກຜ່ານ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມວຽກໃນວັນທີ 20 ເດືອນ ເມສາ 2020
ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງແມ່ນໃຫ້ສະໝັກແຍກ ແລະ ປະກອບເອກກະສານດັ່ງນີ້:
·        ໃບຄໍາຮ້ອງ (Cover Letter) ພ້ອມອະທິບາຍວ່າ ທ່ານໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງແນວໃດ ແລະ ລະບຸຄາດໝາຍເງິນເດືອນພ້ອມ
·        ຊີວະປະຫວັດ (Resume/CV) ພ້ອມທັງລະບຸຂໍ້ມູນຜູ້ອ້າງອີງ 3 ທ່ານ (referees).
ກໍານົດສະໝັກ ທຸກຕໍາແໜ່ງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 16 ມີນາ ເວລາ 9.00 ໂມງເຊົ້າ. ສາມາດສົ່ງເອກະສານ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ latdavanh@adralaos.org  ໂທ 021 264611 ຫຼື 030 5192825. ຜູ້ສະໝັກຍິງ ແລະ ຄົນຊົນເຜົ່າ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານສະໝັກບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້.

VACANY ANNOUNCEMENT
5 Positions in Health and Nutrition Programming - Xiengkhouang

The Adventist Development and Relief Agency (ADRA) is an INGO with an active global network in more than 130 countries around the world and operating without discrimination with regard to ethnicity, gender, political or religious affiliation.

ADRA Lao PDR is seeking to recruit 5 positions for our office based in Phoukoud District, Xiengkhouang. ADRA has been awarded a 3-year phase II of our Enhanced Health and Nutrition for Upland Phoukoud (ENHUP) programming which is funded by the Canadian Foodgrains Bank (CFGB) and ADRA Canada. The overall outcome of the project is to reduce malnutrition in 16 target villages in Phoukoud through intensive and targeted interventions.

PROJECT MANAGER
The Project Manager will perform a variety of management and administrative functions including project, financial and staff management; partner and government relations liaison; project reporting to meet donor and government requirements; and monitoring and evaluation coordination.
Key Selection Criteria
·        Bachelor’s Degree in project management, health, rural and community development, or relevant field of study. Masters highly desirable
·        Demonstrated professional experience of at least 5 years as a project manager of international development programs
·        Demonstrated technical expertise and experience in the field of health, nutrition, WASH, or sexual and reproductive health
·        Demonstrated experience in government relations and writing high quality reports is essential
·        Proven skills in leading a team; making sound decisions; problem solving; conflict resolution; and analyzing and interpreting data  
·        Exceptional interpersonal and communication skills in English (essential) and Lao; with ethnic minority language highly desirable
·        Proficient in MS office software programs.

Application must be in English and successful shortlisted candidates will be interviewed 24 March 2020 with the successful candidate anticipated start date of 20 April 2020.
Please include a) cover letter addressing and your expected salary; and b) current resume with 3 referees. Deadline for applications for all positions is 16 March 2020 by 9am.  For enquiries please call ADRA HR Officer on 264 611 or 030 519 2825 or email latdavanh@adralaos.org. ADRA encourages qualified and experienced women and persons from ethnic minority backgrounds to apply. Applications will not be returned.