ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ຈະກ້າວເປັນຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ໄປຄື:

1. ຫົວໜ້າພະແນກ ບັນຊີ 01 ຕຳແໜ່ງ 

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
 • ຈົບການສຶກສາລະດັບ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາບັັນຊີ-ການເງິນ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີປະສົບການຕົວຈິງທາງດ້ານວຽກງານບັນຊີມາກ່ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ.
 • ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີ (Microsoft word, Microsoft Excel ແລະ ອື່ນໆ)
 • ສ້າງແຜນງານ, ສະຫຼຸບບັນຊີປະຈໍາວັນ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປິດບັນຊີທ້າຍປີ.
 • ມີຈັນຍາບັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ສັດຊື່ ແລະ ຮັກໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.
 • ມີປະສົບການທາງດ້ານສະຖາບັນການເງິນມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ເອກະສານປະກອບ:
 1. ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ 1 ຊຸດ (ສະບັບຕົ້ນ)
 2. ຂຽນ CV ພາສາລາວ/ພາສາອັງກິດ 1 ສະບັບ (ສະບັບຕົ້ນ)
 3. ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ (ສະບັບສຳເນົາ)
 4. ໃບຢັ້ງຢືນການເຮັດວຽກ (ສະບັບສຳເນົາ)
 5. ເອກະສານສ່ວນຕົວ:
  • ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຄໍ້າປະກັນ (ສະບັບຕົ້ນ)
  • ບັດປະຈຳຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ (ສະບັບສໍາເນົາ)
 6. ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ (3X4) ຈໍານວນ: 2 ໃບ
ເງິນເດືອນ ສາມາດຕົກລົງກັບທາງບໍລິສັດໄດ້ ຕອນເວລາສໍາພາດ

ສົນໃຈ ສາມາດຝາກປະຫວັດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ທີ່ຫ້ອງການບໍລິສັດ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້, ຮ່ອມ 3, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ທາງ WhatsApp.

ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່:
ໝາຍເລກໂທລະສັບ: 030 521 7333; 020 2201 3822 (WhatsApp) ໃນໂມງລັດຖະການ.

ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ: 16/03/2020
---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.