ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ມາປະຈຳຫ້ອງການ ຈຳນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້

Job description ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ:
1. Executive secretary (ພະນັກງານເລຂາ)
-  Prepare and maintain executive appointment schedules, prepare documents and others related to executive meetings.
- Welcome visitors to meet or meet with executives.
- Prioritize and urgency of documents for presentation to management.
- Consider screening various documents before presenting to the management.
- Supervising and checking the correctness, as well as checking the documents from the management, sign, before returning to the relevant department.
- Draft, prepare and inspect letters, documents and reports, both internal and external contact for management as assigned
- Perform duties to assist others, special projects, or urgent assignments assigned by management and other.
- Checking bidding about construction on Newspaper or magazine…
Qualifications:
- Female, age 25 years or more
- Bachelor Degree in Administrative, Financial Accounting 
- Have at least 2 years working experience in the position of secretary
- Have the ability to prioritize and understand the details of the secretarial work
- Be diligent, honest, patient.
- Have responsibility and good personality and good human relations
- Able to use MS Office. Word, Power Point, Excel
Note: Able to communicate in English, speaking, reading and writing fluent or in good level.


2. Driver  ພະນັກງານ ຂັບລົດ

- ຂັບລົດຮັບໃຊ້ ປະທານບໍລິສັດ, ໃນເວລາອອກໄປກວດ ວຽກສະໜາມ, ພົບປະກັບລູກຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ
- ຂັບລົດຮັບໃຊ້ ແຂກຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ຫາກມີຄວາມເປັນ
- ຮັບ-ສົ່ງເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ

ຄຸນສົມບັດ:
- ເພດຊາຍ ອາຍຸ 28 ປີ ຂື້ນໄປ
- ຮູ້ຈັກເສັ້ນທາງ ໃນນະຄອນຫຼວງເປັນຢ່າງດີ
- ສາມາດ ຂັບລົດໄປຕ່າງແຂວງໄດ້  ແລະ ປະເທດໄທ
- ມີປະສົບການຂັບລົດຮັບໃຊ້ ຂະແໜງບໍລິຫານ ຫຼື ເຄີຍບໍລິການຂັບລົດຮັບແຂກມາກ່ອນ
- ສາມາດສື່ສານ ໂດຍໃຊ້ພາສາອັງກິດລະດັບພື້ນຖານ
- ມີບຸກຄະລິກຂະພາບດີ ແລະ ການແຕ່ງຕົວສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ
- ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່...

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
- ເງິນເດືອນ ຕາມການເຈລະຈາຕົວຈິງຕາມປະສົບການ
- ມີເງິນອັດຕາກິນເຂົ້າທ່ຽງ
- ໄດ້ຮັບການເຮັດປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຫາກເຮັດວຽກໄດ້ຕາມ ກໍານົດຂອງບໍລິສັດ
- ເງິນໂບນັດ ແລະ ເງິນອຸດໜູນທ້າຍປີ
- ຄ່າບັດໂທລະສັບ
- ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດຫາກເຮັດວຽກກາຍໂມງແມ່ນຈະຄິດ ໄລ່ອັດຕາກິນ ແລະ ເງິນໂອທີໃຫ້.

ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ມາປະຈຳຫ້ອງການ ຈຳນວນ 2 ຕໍາແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ: 1. ຊີວະປະຫວັດ 2. ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ, ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) 3.ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 4. ໃບແຈ້ງໂທດ 5. ສຳເນົາໃບຂັບຂີ່ (ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ)..  ປິດຮັບສະໝັກ: 02 ມີນາ 2020
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມທີ່ເບີ: 021 261 645  ແຟັກ: 021 260 458. ສົ່ງໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ SNK LAO Corporation CO.,Ltd ຖະໜົນເຕ2, ໜ່ວຍ 3 ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງໃບສະໝັກທາງອີເມວ: snklao@snklao.com , ley@snklao.com