Le Plateau Cafe & Bakery:

1. Assistant Bakery Chef/ຜູ້ຊ່ວຍຊຳນານງານຮູ້ເຮັດເຂົ້າໜົມສະເພາະ ປະສົບການ 2 ປີຂື້ນໄປ
2. Chef/Cook ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ຊຳນານງານອາຫານອາຊີ-ເອີຣົບ, ຜ່ານງານໂຮງແຮມມາກ່ອນເປັນການດີ
3. Chief Assistant/ເລຂາຜູ້ຊ່ວຍ ຈົບດ້ານເລຂານຸການສະເພາະ, ສຸດຈະລິດ ຫ້າວຫັ້ນ ຮັບຜີດຊອບວຽກງານສູງ ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກີດໄດ້ດີ
4. Accountant/Stock Inventory ພະນັກງານບັນຊີ/ຈັດຊື້ ແລະ ຄວບຄຸມສາງ
5. Baristas/Waiters ບາຣີສະຕ້າເຮັດກາເຟຮ້ອນ (latte art ງາມ)/ເສີບ: ສາມາດຊື່ສານພາສາອັງກີດໄດ້ຈະເປັນການດີ.
6. Food & Beverage Captain/ຫົວໜ້າດ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ບຸກຄະລິກຄະພາບມາລະຍາດດີ, ຮູ້ໃຊ້ພາສາອັງກີດດີ/ມີທັດສະຄະຕິບວກໃນການເຮັດ, ຮູ້ຈັດການຄວບຄຸມສາຍງານ, ມີປະສົບການ & ໄຫວພີບດ້ານການບໍລິການລູກຄ້າ, ມີຜົນງານດ້ານການຕະຫຼາດມາກ່ອນ)
7. Cleaner/ພະນັກງານອະນາໄມຮ້ານ

ຜູ້ສະໝັກ ສາມາດສົ່ງເອກະສານຊິວະປະຫັວດ, ພ້ອມລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ຈະສະມັກ ແລະ ຮູບຖ່າຍຂອງຕົນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ບ້ານ, ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ/ໃບຂັບຂີ່, ໃບຜ່ານງານວຽກ ໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Email: leplateaucafevientiane@gmail.com
WhatsApp: 02058898456
Facebook: Le Plateau Cafe & Bakery ເລີປລາໂຕ້

Le Plateau Cafe & Bakery, 
Pangkham Street, Ban Xieng Ngeun, 
Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR