ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ພົວພັນນາຍຈ້າງໂດຍກົງດ່ວນ!

ບໍລິສັດ ກູຣູ ຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ຄຸນສົມບັດ:
- ເພດຍິງ 23-35 ປີ
- ເຄີຍມີປະສົບການດ້ານການຂາຍຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ, ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍ, ການຕະຫຼາດ
- ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາກັບລູກຄ້າ
- ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ
- ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ
- ມີຄວາມຊື່ສັດ, ອົດທົນ ແລະ ຮັຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
- ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາ ອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ຜົນປະໂຫຍດ:
- ເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ເຈລະຈາ ຕອນສໍາພາດ.

ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານໄດ້ທີ່ ຮ້ານກູຣູ ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 0309745809 
ອີເມວ: bee@gurugrouplaos.net