ບໍລິສັດ ໄອທີເທັກ ຊີສເຕັມ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (ITTECT SYSTEM SOLE CO.LTD)

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ
1. ຜູ້ຈັດການ 1 ຄົນຍິງ/ຊາຍ
2. ພະນັກງານບັນຊີ 2 ຄົນຍິງ/ຊາຍ
3. ຄູສອນຄອມພິວເຕີ 4 ຄົນ ຊາຍ/ຍິງ(ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ,ການນຳໃຊ້ Windows,MS office 2010)


ເງືອນໄຂຜູ້ສະໝັກ
  • ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ
  • ໂສດ
  • ມີລົດທຽວການດ້ວຍຕົວເອງ
  • ອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້
  • ເອກະສານປະກອບການສະໝັກວຽກ
  • ໃບຢັງຢືນຈົບການສຶກສາ
  • ໃບຢັງຢືນທີ່ຢູ່
  • ບັດປະຈຳຕົວຫຼືສຳມະໂນຄົວ


*ສົນໃຈຢືນເອກະສານທາງ Email: ittect@gmail.com
 ສອບຖາມເພີ່ມເຕີ່ມທີ່ເບີ`030 5923223,0305210362