ຕ້ອງການ ນາຍແປພາສາເກົາຫຼີ-ລາວ

· ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

· ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປໃນການສະໝັກ
ເປັນຄົນຊັນຊາດລາວ (ຊາຍ/ຍິງ)

ໃຊ້ພາສາເກົາຫຼີໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວທັງ “ອ່ານ ແລະ ເວົ້າ”.

ສາມາດສື່ສານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

· ເງື່ອນໄຂພີ່ມເຕີມ

ຜູ້ທີ່ຈົບໃນສາຂາພາສາເກົາຫຼີ ຫຼື ມີປະສົບການໃນຫຼັກສູດທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ມັກຮັກໃນການແປ

ເຖິງຈະເປັນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ກໍ່ຕາມຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

· ເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນຕອບແທນ

ສຳຫຼັບເງິນເດືອນແມ່ນໂອລົມກັນໃນຕອນສຳພາດ.

(ເງິນເດືອນແມ່ນຂື້ນຕາມວຸດທີການສຶກສາ ແລະ ຜົນຕອບແທນຈະເປັນແພັກເກັດ)

· ເອກະສານຕິດຄັດ

ຊີວະປະຫວັດ (ລວມທັງເບີໂທ, ເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງການ) ຂຽນເປັນພາສາເກົາຫຼີ

· ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

ໃຫ້ທ່ານສົ່ງຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານມາທີ່ອີເມວ: officialuse.2018.design@gmail.com

ສຳຫຼັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທາງອີເມວ.

---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.