Le Plateau Cafe & Bakery ເລີປລາໂຕ້ ຕ້ອງ ການທີມງານເພີ່ມ ຊ່ວຍລົງປະກາດ 6 positions ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. Food & Beverage Manager/ຜູ້ຈັດການດ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ຮູ້ໃຊ້ພາສາອັງກີດດີ, ບຸກຄະລິກດີ, ມີທັດສະຄະຕິບວກໃນການເຮັດວຽກງານດ້ານນີ້: ຮູ້ວາງແຜນ ບໍລິຫານ ຈັດການຄວບຄຸມງານ ເປັນແບບຢ່າງດີ, ຊື່ສັດ, ອົດທົນ, ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິການລູກຄ້າແລະແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ, ຮູ້ເຮັດການຕະຫຼາດດ້ານການບໍລິການອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ)
  2. Baristas-Waiters ບາຣີສະຕ້າເຮັດກາເຟ/ເສີບ (ສາມາດເຮັດ latte art ລາຍກາເຟງາມ, ບຸກຄະລິກດູດີ, ດຸໝັ່ນຫ້າວຫັ່ນ, ຮັກອາຊີບ, ຮັບຜີດຊອບໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມັກຄວາມສະອາດ, ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກີດໄດ້ດີ ຈະພິຈາລະນາພິເສດຕື່ມ)
  3. Chef/Cook ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວຂື້ນໜ້າເຕົາ, (ມີປະສົບການ 2 ປີຂື້ນໄປ, ເຮັດອາຫານເອເຊຍ ແລະ ຢູຣົບ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນອົດທົນ, ຮັກອາຊີບ, ຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມັກຄວາມສະອາດ, ມີຫົວຄິດປະດີດສ້າງ)
  4. Kitchen hands/cleaner ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ/ອະນາໄມ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ (ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຕາມໜ້າທີ່ມອບໝາຍ, ດຸໝັ່ນອົດທົນຂະຫຍັນພຽນຕໍ່ໜ້າໜ້າທີ່ວຽກ)
  5. Bakery chef/ຜູ້ເຮັດເຂົ້າໜົມ (ມີປະສົບການ 2 ປີຂື້ນໄປ, ເຮັດເຂົ້າໜົມຝລັງເປັນ, ຮັກອາຊີບ, ດຸໝັ່ນອົດທົນ ຮັບຜີດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມັກຄວາມສະອາດ, ມີຫົວຄິດປະດີດສ້າງ)
  6. Accountant/ພະນັກງານບັນຊີ ຈັດການຄວບຄຸມ Stock Inventory 


ຜູ້ສະໝັກທີ່ສົນໃຈ ຂໍໃຫ້ຢື່ນເອກະສານຊິວະປະຫັວດໂດຍຫຍໍ້ ພ້ອມລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ຈະສະມັກ, ແລະ ປະກອບເອະສານມາພ້ອມມີ: ຮູບຖ່າຍຂອງຕົນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ກອບປີ້ສຳມະໂນຄົວ, ໃບຂັບຂີ່, ບໍ່ກາຍ 25 ມັງກອນ 2020, ຕາມອີເມລລຸ່ມນີ້:


Interested candidates can send their CV resume to email/WhatsApp, no later then 25 JANUARY 2020, or the 2nd lot will start again on 5 FEBRUARY 2020: 


leplateaucafevientiane@gmail.com

WhatsApp/Tel: 02058898456

Le Plateau Cafe & Bakery, 

Pangkham Street,

Ban Xieng Ngeun, Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR

Facebook: Le Plateau Cafe & Bakery ເລີປລາໂຕ້

IG: @lelateaucafe


---------
ຊອກວຽກ Sokviek
www.sokviek.com
www.facebook.com/Sokviek
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການປະກາດຮັບພະນັກງານ ຕິດຕໍ່ sokviek@gmail.com
ລູກຈ້າງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກັບນາຍຈ້າງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະປະກາດຮັບພະນັກງານ.