Showing posts from July 14, 2019Show all
ຮ້ານອາຫານຊໍຊັງກຸງ ຕ້ອງການຄົນເສີບ 4 ຕຳແຫນ່ງ ( ມີທີ່ພັກໃຫ້ພ້ອມ ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., L ຕ້ອງການພະນັກງານ Corporate Sales Advisor |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tan Chong Motor (LAO) Sole Co., Ltd  ຕ້ອງການພະນັກງານ Officer, Stock & Sales Administration | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຣາສີຕ້ອງການຮັບສະຫມກພະນັກງານປະຈຳຮ້ານ 1 ຕຳແຫນ່ງ  | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານThe ZixGar vientiane  ຕ້ອງການ ພໍ່ຄົວ, ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ, ຜູ້ຈັດການ, ເສີບ ແລະ ບາລິດຕ້າ  | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ