Showing posts from June 23, 2019Show all
ບໍລິສັດໜັ້ນໃຈເອັກເປຣສ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ 1 ຕຳແໜ່ງ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ໂກເທັນ ເດລິເວີລີ ຕ້ອງການພະນັກງານຂົນສົ່ງ 4 ຕຳແໜ່ງ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານ BLV Whisky and Wines Shop ຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສວນອາຫານລັດຟ້າເປີດຮັບຊະຫມັກບັນຊີ( ເພດຍີງ ) |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບ້ານພັກນະລິນທອນ ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ 1 ຕຳແຫນ່ງ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານອາຫານ Sen Sen  ຕ້ອງການແມ່ບ້າ 1 ຕຳແຫນ່ງ  | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການພະນັກງານວິຊາການ ກະສິກຳ 5 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ້ານ ເອໂນເຕກາ ຕ້ອງການຳພະນັກງານ ບັນຊີ 01 ຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Nalinthone guesthouse ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄີນິກປົວແຂ້ວ ພັນຫມັ້ນຕ້ອງການ ທັນຕະແພດ 3 ຕຳແຫນ່ງ  ສົນໃຈກົດອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ເລີຍ
ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ ມີທີ່ພັກໃຫ້ພ້ອມ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ 2 ຕຳແຫນ່ງ |  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ