Showing posts from June 16, 2019Show all
ຮ້ານອາຫານເກົາຫລີ ຊໍຊັງກຸງ  ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານເສີບ ຈຳນວນ 4 ຕຳແໜ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິສັດ ລາວເກດເວ ຈຳກັດ ຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ 2 ຕຳແຫນ່ງ |  ຫລວງນໍ້ທາ ແລະ ຫລວງພະບາງ
Tmark Resort Vang Vieng   ຕ້ອງການພະນັກງານຫລາຍຕຳແຫນ່ງ |  ແຂວງວຽງຈັນ
ຮ້ານ beauty shop ຕ້ອງການພະນັກງານຄຸມເພຈ໌ ຂາຍເຄື່ອງ ເພດຍິງ ຫລາຍຕຳແຫນ່ງ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ຂາຍເຂົ້າຫນົມ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ